Nariadenie 114/1943 platné od 1.9.1943

Sponzorované odkazy:

Nariadenie 114/1943 platné od 1.9.1943

Vládne nariadenie zo dňa 10. augusta 1943, ktorým sa vykonáva zákon o niektorých opatreniach k zjednaniu vzájomného súladu medzi verejnými knihami, pozemkovým katastrom a skutočnou držbou a čiastočne upravuje pokračovanie o zápise vlastníckeho práva skutočného držiteľa do pozemkových kníh.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 zákona č. 99/1938 Sb. z. a n. a § 113 zákona č. 177/1927 Sb. z. a n., ako aj podľa § 35 zák. čl. XXXVIII/1889 a § 15 zák. čl. XXIX/1892 nariaďuje:

Diel prvý.
Doplnky k niektorým predpisom o pozemkovom katastre.

§ 1.

(1) K protokolu o sporných hraniciach podľa § 12 ods. 3 zákona č. 177/1927 Sb. z. a n. (v ďalšom texte – „katastrálny zákon“) pripojí orgán katastrálneho meračského úradu kotovaný nákres spornej držebnostnej hranice tak, ako ju strany nárokujú.
(2) Ak súd rozhodne o hranici podľa nároku niektorej strany, vyznačeného v nákrese, použije nákresu ako dokladu pre sbierku listín a vyrozumie o tom príslušný katastrálny meračský úrad, ktorý držebnostnú hranicu definitívne zakreslí na mape. Ak strany sa dohodnú odchýlne od stavu vyznačeného v nákrese, alebo ak súd ustáli hranicu inak, ako bola pôvodne stranami pri katastrálnom pokračovaní nárokovaná a ako je v nákrese katastrálneho meračského úradu vyznačená, upovedomí o tom katastrálny meračský úrad s pripojením geometrického (polohopisného) plánu o novodohodnutej alebo ustálenej držebnostnej hranici cieľom jej zakreslenia do máp.

§ 2.

Ak katastrálny meračský úrad pri zakladaní, obnovovaní alebo reambulácii pozemkového katastra zistí sporné držebnostné hranice, ohľadom ktorých je už súdne konanie zavedené, požiada príslušný súd o urýchlené skončenie sporu.

§ 3.

Konanie podľa § 42 ods. 2 zákona č. 177/1927 Sb. z. a n. obnoví súd tiež o tých ohláseniach (ohlasovacích listoch, soznamoch nesrovnalostí) katastrálnych meračských úradov, o ktorých toto konanie bolo síce pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 99/1938 Sb. z. a n. započaté, ale pozemnoknižný stav nebol buď vôbec, buď len čiastočne uvedený do súladu so skutočným stavom.

Diel druhý.
Zápis vlastníckeho práva skutočného držiteľa.

§ 4.

(1) Pred započatím predbežných prác (hlava II nariadenia č. 24.366/1893 L. M.) pre konanie podľa § 2 bod 1 písm. a) zák. čl. XXIX/1892, ak sa toto nekoná z podnetu katastrálnych meračských úradov, vyzve súd katastrálny meračský úrad, aby sa vyjadril o stave katastrálneho operátu patričného katastrálneho územia.
(2) Ak sa katastrálny meračský úrad vyjadrí, že zápisy v pozemkovom katastre patričného územia sa shodujú so skutočným stavom (§ 30 kat. zák.), začne súd ihneď konanie.
(3) Ak katastrálny meračský úrad oznámi, že zápisy v pozemkovom katastre v značnej miere nesúhlasia so skutočným stavom, alebo že v patričnom katastrálnom území treba obnoviť pozemkový kataster novým katastrálnym pokračovaním (§ 28 ods. 2 kat. zák.), odloží súd konanie o zápise vlastníckych práv skutočných držiteľov do pozemkovej knihy až do zjednania súladu pozemkového katastra so skutočným stavom (§ 30 kat. zák.).
(4) Ak v prípadoch ods. 2 a 3 zmenu netreba prejednávať s inými úradmi (§ 93 kat. zák., § 37 ods. 3, § 53 ods. 1 a § 75 vl. nar. č. 64/1930 Sb. z. a n.), nevyhotoví sa o zmene ohlasovací list, ale výsledok vyšetrenia zapíše sa priamo do výkazu zmien; v jeho poznámkovom stĺpci údaje o zmene potvrdia strany a katastrálna komisia. Tento výkaz zmien nahradzuje ohlasovacie listy; katastrálny meračský úrad môže ním ohlásiť súdu aj zistené nesrovnalosti medzi zápismi v pozemkovej knihe a v pozemkovom katastre.
(5) Súd prerokuje výkaz zmien (ods. 4) tak ako iné ohlásenia podané podľa § 42 ods. 2 katastrálneho zákona a dbá, aby nesrovnalosti boly odstránené pri konaní podľa § 2 bod 1 zák. čl. XXIX/1892.

§ 5.

(1) Katastrálny meračský úrad zapožičia súdu na jeho požiadanie časti katastrálneho operátu uvedené v § 80 ods. 7 vládneho nariadenia č. 64/1930 Sb. z. a n. Okrem toho zašle súdu soznam ohlasovacích listov, prípadne i soznam nesrovnalostí patričného katastrálneho územia, ktoré neboly súdom vybavené vôbec, alebo boly vybavené len zčasti, alebo ktoré neboly ešte súdu zaslané na prerokovanie. K soznamu pripojí nevybavené, ako aj súdu ešte neodoslané ohlasovacie listy, prípadne i soznamy nesrovnalostí a výkazy zmien (§ 4 ods. 4).
(2) Súd sa postará, aby ohlasovacími lístmi oznámené nesrovnalosti, ak ich nebude možno odstrániť z úradnej moci, boly odstránené pri konaní podľa § 2 bod 1 zák. čl. XXIX/1892. Zapožičané katastrálne operáty použije vyslaný súdny zmocnenec a orgán pozemkovej knihy na zistenie skutočného stavu držby a dbá vzhľadom na ustanovenie § 42 ods. 1 katastrálneho zákona, aby zápisy v pozemkovej knihe a v pozemkovom katastre boly uvedené do vzájomného súladu.
(3) O nesrovnalostiach, ktoré nemožno odstrániť, alebo na odstránenie ktorých je potrebná súčinnosť (meračské práce a pod.) meračského úradníka pozemkového katastra, založí súdny orgán záznam, obsahujúci podstatné údaje, potrebné pre pokračovanie katastrálneho meračského úradu. Súd po skončenom konaní, alebo, ak ide o väčšie množstvo zmien a nesrovnalostí, na odstránenie ktorých je potrebná súčinnosť meračského úradníka pozemkového katastra, – ešte za konania zašle tento záznam katastrálnemu meračskému úradu a pripojí k nemu náčrtky o rozdelených parcelách, v pozemkovom katastre ešte neprevedených, vyhotovené orgánom pozemkovej knihy.

§ 6.

(1) Pre opravu hraníc a plošných výmer parciel alebo pre zápisy vlastníckeho práva skutočného držiteľa na pozemky novovzniklé (ostrovy, naplavené brehy v koryte riek a pod.), je strana povinná predložiť geometrický (polohopisný) plán a jeho odpisy (kópie) podľa § 42 ods. 8 katastrálneho zákona len, ak zmeny nie sú katastrálnym meračským úradom vyšetrené a zamerané, čo súd zistí z ohlásenia katastrálneho meračského úradu alebo dotazom u neho.
(2) Stranou predložený geometrický plán prerokuje súd a katastrálny meračský úrad podľa ustanovení § 80 katastrálneho zákona a § 63 vládneho nariadenia č. 64/1930 Sb. z. a n.

§ 7.

(1) Po skončení konania o zápisoch vlastníckeho správa skutočného držiteľa do pozemkovej knihy podľa § 2 bod 1 písm. a) zák. čl. XXIX/1892 súd pre úradnú potrebu katastrálneho meračského úradu vyhotoví na tlačivách dodaných mu týmto úradom úplný výpis z opravenej pozemkovej knihy o údajoch, ktoré majú byť udržované v súlade s pozemkovým katastrom (§ 99 ods. 3 kat. zák.), alebo opraví doterajší výpis o týchto údajoch dodaný mu katastrálnym meračským úradom (§ 43 ods. 1 kat. zák.).
(2) Vyhlášky vydané podľa § 28 a 89 nariadenia č. 24.366/1893 I. M. zašle súd tiež príslušnému katastrálnemu meračskému úradu.

§ 8.

(1) Ak súd pred začatím alebo po začatí konania podľa § 2 bod 1 písm. a) zák. čl. XXIX/1892 zistí, že v patričnom katastrálnom území došlo k úplnému alebo čiastočnému individuálnemu rozdeleniu spoločného majetku bývalých urbarialistov bez súdneho konania, vyzve zástupcu urbarialistov, aby sa vyjadril, či rozdelenie urbárskeho majetku sa stalo natrvalo. Ak sa rozdelenie tohto majetku stalo natrvalo, môže súd žiadať o zavedenie konania podľa nariadenia č. 20.326/ 1890 I. M., ak tak neučinili urbarialisti sami.
(2) K požiadaniu podľa ods. 1 treba pripojiť v odpise pozemnoknižný protokol alebo pozemnoknižnú vložku, vykazujúcu rozdelený majetok, mapu o rozdelení (katastrálnu mapu) podľa § 48 nariadenia č. 20.326/1890 I. M., ako aj ostatné pomôcky. Ak niet takejto mapy, treba to v požiadaní poznamenať.
(3) Ak o prevedenom individuálnom rozdelení spoločného majetku niet mapy o rozdelení, po právoplatnosti súdneho rozhodnutia nariaďujúceho rozdelenie spoločného majetku (§ 9 nariadenia č. 20.326/1890 I. M.), krajský súd na návrh zástupcu majiteľov spoločného majetku (urbarialistov) môže požiadať Ministerstvo financií, aby prostredníctvom príslušného katastrálneho meračského úradu previedol technické práce, určené v nariadení č. 20.326/1890 I. M. Výdavky vzniklé prevedením týchto prác, nakoľko nie sú uvedené v § 56 katastrálneho zákona, hradí štát (finančná správa).
(4) Ak krajský súd individuálne rozdelenie spoločného majetku bývalých urbarialistov nenariadi, znáša náklady konania podľa § 5 až 8 nariadenia č. 20.326/1890 I. M. štát (súdna správa).

§ 9.

Ak sa koná náprava pozemkovej knihy podľa § 2 bod 1 písm. a) zák. čl. XXIX/ 1892 a nariadenia č. 24.366/1893 I. M., v spojitosti s úpravou pozemkovej držby, najmä s komasáciou podľa § 60 nariadenia č. 30/1909 I. M. a ak ohľadom plochy, na ktorej sa má pozemková držba upraviť, niet takého katastrálneho operátu, ktorý by vyhovoval ustanoveniu hlavy II katastrálneho zákona, alebo ak zápisy v pozemkovom katastre v značnej miere so skutočným stavom nesúhlasia a nebola prevedená reambulácia katastrálneho operátu zememeračom zhotovený operát (mapy, znázorňujúce skutočný stav, a identifikačný elaborát) má povahu katastrálneho operátu, ak sa jeho vyhotovenie stalo podľa katastrálnych predpisov a podľa § 94 až 101 nariadenia č. 30/1909 I. M.

§ 10.

Úradné svedectvo podľa § 40 až 61 nariadenia č. 24.366/1893 I. M., vyhotovené pre každý prípad osobitne, môže sa nahradiť potvrdením členov obecného predstavenstva, pojatým do zápisnice.

§ 11.

V konaní podľa § 2 bod 1 písm. b) zák. čl. XXIX/1892 platia o zadovážení operátu prevedenej pozemnoknižnej úpravy ustanovenia nariadenia č. 2579/1869 I. M.

§ 12.

K žiadosti o zápis vlastníckeho práva skutočného držiteľa, podanej podľa ustanovenia § bod 2 zák. čl. XXIX/1892, nakoľko sa týka rozdelených, v držebnostných hraniciach alebo vo výmere zmenených, poťažne novovzniklých alebo v pozemkovej knihe vôbec nezapísaných parciel, povinná je strana pripojiť prílohy uvedené v § 42 ods. 8 a 9 katastrálneho zákona. Ak strana tieto doklady ani na vyzvanie súdu v určenej lehote nepredloží, súd žiadosť zamietne.

Diel tretí.
O pokračovaní pri knihovnom zápise nehnuteľností nepatrnej hodnoty.

§ 13.

(1) Ak meračský úradník nevyhotovuje ohlasovací list (§ 4 ods. 4), poznamená hodnotu nehnuteľností, ktorá je predmetom úradného pokračovania, zistenú podľa § 7 ods. 2 zákona č. 99/1938 Sb. z. a n., v poznámkovom stĺpci výkazu zmien pred potvrdením strán a katastrálnej komisie.
(2) Nehnuteľnosťou podľa § 7 ods. 1 zákona č. 99/1938 Sb. z. a n. je každá samostatná v pozemkovom katastre vyznačená alebo vyznačiť sa majúca parcela (§ 4 ods. 2 kat. zák.).

Diel štvrtý.
O zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 64/1930 Sb. z. a n.

§ 14.

(1) Ustanovenia § 86 ods. 2 vládneho nariadenia č. 64/1930 Sb. z. a n. neplatia ohľadom katastrálnych území, uvedených v § 15 ods. 2 zákona č. 99/1938 Sb. z. a n.
(2) V katastrálnych územiach, v ktorých katastrálny operát má sa reambulovať alebo obnoviť novým katastrálnym konaním, platia až do vykonania niektorého z uvedených pokračovaní tieto úľavy:
a) Zameriavanie zmien možno konať len jednoduchým pripojením na blízke v katastrálnej mape zobrazené predmety merania a len v rozsahu nezbytne potrebnom pre zakreslenie do katastrálnej mapy; meranie pre vyhotovenie geometrických (polohopisných) plánov má sa však vykonať aj podľa skutočného stavu tak, ako v územiach bez katastrálnych máp, pričom, ak ide o merania, konané spôsobom polygonovým alebo grafickým, alebo o rozsiahlejšie merania, konané inými spôsobmi, všetky východiská meraní musia byť v prírode trvalo označené a zaistené mierami, ako určuje návod pre vykonávanie meračských katastrálnych prác (§ 10 kat. zák.); nové držebnostné hranice treba v oboch prípadoch obmedzníkovať s použitím všetkých úľav uvedených v § 86 ods. 4 vládneho nariadenia č. 64/1930 Sb. z. a n.
b) Zakreslenie zmien do katastrálnej mapy vykoná sa s presnosťou odpovedajúcou presností doterajšej mapy.
c) Výpočet výmier, nakoľko sa nedá vykonať z priamo meraných mier alebo graficky z presne sostrojeného obrazca, vykoná sa podľa zákresu v katastrálnej mape.
(3) Katastrálnu mapu území, uvedených v ods. 2, nakoľko tvorí súčasť katastrálneho operátu, treba na obale a na prvom liste výrazne označiť: „Katastrálna mapa určená k definitívnej náprave“.

Diel piaty.

Záverečné ustanovenie.
§ 15.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pravosúdia a minister financií so zúčastnenými ministrami.

Mach v.r.
aj za predsedu vlády
Dr. Pružinský v.r.
Dr. Medrický v.r.
Stano v.r.
Dr. Fritz v.r.