Ako používať Katasterportal.sk

Sponzorované odkazy:

Používanie Katastrálneho portálu môže byť pre človeka, ktorý ho nevyužíva aj kvôli odborným výrazom trochu nelogické. Preto sme pre vás pripravili návod ako používať www.Katasterportal.sk a jednoducho sme vysvetlili odborné výrazy.

Obsah

 1. Vlastníci – vyhľadávanie podľa vlastníka
 2. Nezistený vlastníci – vyhľadávanie nezistených vlastníkov
 3. List vlastníctva – vyhľadávanie podľa čísla listu vlastníctva
 4. Parcela – vyhľadávanie podľa čísla parcely
 5. Stavba – vyhľadávanie podľa súpisného čísla stavby
 6. Byt / nebytový priestor – vyhľadávanie podľa čísla bytu
 7. Informácie o katastrálnom konaní
 8. Prehľad o katastrálnom konaní
 9. Zobrazenie prijatých návrhov za deň (návrhov na katastrálne konanie)
 10. Práca so zostavami
 11. Vysvetlivky – vysvetlenie odborných výrazov
 12. Popis chýb – čo robiť ak katastrálny portál ukázal chybu

Okrem toho môžete cez katasterportál prezerať aj katastrálne mapy.

Ak neviete, čo presne znamená odborný výraz, kliknite na otázniky???.

Údaje, ktoré treba do formulárov napísať (povinné), sú podčiarknuté.

Ak vám hľadanie na katasterportal.sk ukáže chybu, môžte si pozrieť popis chýb a čo spraviť.

Pozn.: z dôvodu ochrany súkromia sú v ukážkach z katasterportal.sk uvedené príklady prezentované na vlastníctve právnických osôb, prípadne sú súkromné osoby rozmazané.

1. Vlastníci – vyhľadávanie podľa vlastníka – www.katasterportal.sk

Zoznam listov vlastníctva???, na ktorých je zapísaný konkrétny človek. V pravej časti stránky kliknite na ponuku Vlastníci. Zobrazí sa nasledovná tabuľka:

Vyhľadávanie podľa vlastníka - prázdny formulár - Katasterportál.sk

Postupne vyplňte jednotlivé údaje:

 • kraj
 • okres
 • obec
 • katastrálne územie???

Z ďalších údajov musí byť aspoň jeden vyplnený:

 • Vlastník – meno, v tvare Priezvisko Meno alebo iba Priezvisko (alebo názov právnickej osoby / firmy)
 • Vlastník – dátum narodenia, v tvare deň.mesiac.rok, napr 1.1.1975
 • Vlastník – IČO (len ak hľadáte pre právnickú osobu, tj. firma, štátna inštitúcia …)
 • overovací kód

V našom návode použijeme ako vlastníka mesto Trenčín, vy samozrejme zadajte do vyhľadávania meno alebo dátum osoby , ktorú hľadáte, prípadne názov firmy.

Vyhľadávanie podľa vlastníka - vyplnený formulár - Katasterportál.sk

Ak máte zadané všetky údaje kliknite na Vyhľadať. Výsledkom bude výpis podobný tomuto:

Vlastníci - výpis hľadania - Katasterportál.sk

Ak je v zozname vypísaný jeden vlastník viac krát, znamená to, že je zapísaný na viacerých listoch vlastníctva???, čiže má viac nehnuteľností. Ak je v zozname viacero vlastníkov s rovnakými menami, môžete ich rozlíšiť podľa dátumu narodenia alebo adresy.

Kliknutím na názov vlastníka (v našom prípade mesto Trenčín, vo vašom napr. Peter Malý) zobrazíte Detail vlastníka, kliknutím na príslušné číslo listu vlastníctva získate Detail listu vlastníctva. (Tento postup je ďalej vysvetlený v kapitole 10. Práca so zostavami – katasterportal.sk)

Vlastník detail - Katasterportál.sk

Ak vás zaujíma konkrétna nehnuteľnosť, môže vám pomôcť uvedený Detail listu vlastníctva (základné informácie z listu vlastníctva???), kde uvidíte či sa jedná o budovu (má uvedené Súpisné číslo stavby) alebo pozemok (uvedené číslo Parcely registra C??? alebo číslo Parcely registra E???).

[singlepic=30,100,watermark]

Detail listu vlastníctva - Katasterportál.sk

Ďalší postup je vysvetlený v kapitole 10. Práca so zostavami – katasterportal.sk

2. Nezistený vlastníci – vyhľadávanie nezistených vlastníkov – katasterportal.sk

Vyhľadávanie vlastníkov, ktorý sú neznámy, alebo údaje o nich sú neúplné (chýba adresa, rodné číslo).

Vyhľadávanie nezistených vlastníkov - prázdny formulár - Katastrálny portál

Vyplňte požadované údaje

 • kraj
 • okres
 • obec
 • katastrálne územie???
 • vlastník – názov
 • overovací kód

Ak neuvediete nepovinné údaje, vyhľadajú sa nezistený vlastníci z celého okresu. Ak chcete konkrétneho vlastníka, musíte vyplniť obec a katastrálne územie???.

Vyhľadávanie nezistených vlastníkov - vyplnený formulár - Katasterportál.sk

V našom príklade sme použili hľadanie pre okres Nové Zámky, výpis pozostáva z niekoľko desiatok položiek:

Nezistený vlastníci - výpis hľadania - Katastrálny portál

Vo výpise sú vlastníci zapísaný vlastným menom (obrázok sme upravili), ale kataster nehnuteľností k ním nemá zapísané žiadne ďalšie údaje. Pozemky nezistených vlastníkov môžu spravovať Slovenský pôdohospodársky fond (SPF) alebo štátne organizácia lesného hospodárstva (ŠOLH), tieto skratky sú vyznačené pri nezistenom vlastníkovi. Pokiaľ ste vedený ako nezistený vlastník, môžete svoj nárok doložiť na príslušnej správe katastra. Ak je nezisteným vlastníkom nežijúca osoba, musíte podať žiadosť na súd o začatie dedičského konania. Podrobnosti nájdete v zákone č. 180/1995 Z.z.

Vo výpise môžme kliknúť na meno vlastníka (alebo na Neznámy vlastník), čím získame detail vlastníka. Kliknutím na číslo listu vlastníctva získate Detail listu vlastníctva (základné informácie z listu vlastníctva???).


Vlastník - detail - nezistený vlastník - Katastrálny portál

Detail listu vlast

Ďalší postup je vysvetlený v kapitole 10. Práca so zostavami – katasterportal.sk

3. List vlastníctva – vyhľadávanie podľa listu vlastníctva – katasterportal.sk

Hľadanie podľa čísla listu vlastníctva???, čiže zistenie všetkých verejne dostupných informácií o pozemku / parcele???.

Vyhľadávanie podľa čísla listu vlastníctva - prázdny formulár - Katastrálny portál

Postupne vyplňte všetky údaje:

 • kraj
 • okres
 • obec
 • katastrálne územie???
 • číslo listu vlastníctva???
 • overovací kód

Ak nepoznáte číslo listu vlastníctva???, nájdete ho v kúpno-predajnej zmluve, kt. ste nehnuteľnosť získali, alebo v rozhodnutí súdu o dedičskom konaní, alebo v inej listine, ktorou ste nehnuteľnosť získali. Pokiaľ ho aj tak nepoznáte, môžte použiť hľadanie podľa vlastníka, čísla parcely???, čísla stavby, bytového / nebytového priestoru.

Vyhľadávanie podľa čísla listu vlastníctva - vyplnený formulár - Katasterportál.sk

V našom príklade použijeme kraj, okres, obec, katastrálne územie Trenčín, číslo listu vlastníctva 1025. Výsledkom bude detail listu vlastníctva:

Detail listu vlastníctva - Katastrálny portál

Detail listu vlastníctva obsahuje iba základné informácie z listu vlastníctva???. Získanie listu vlastníctva je vysvetlené v kapitole 10. Práca so zostavami – katasterportal.sk

Ak neviete na čo slúži a čo obsahuje list vlastníctva, prečítajte si článok o liste vlastníctva.

4. Parcela – vyhľadávanie podľa čísla parcely – katasterportal.sk

Hľadanie podľa parcelného čísla???. Ak poznáte parcelné číslo???, ale chcete zistiť o nehnuteľnosti viac informácií.

[singlepic=19,100,watermark]

Vyhľadávanie podľa čísla parcely - prázdny formulár - Katasterportál.sk

Vyplňte všetky údaje

 • kraj
 • okres
 • obec
 • katastrálne územie???
 • typ parcely???
  • parcela registra C???
  • parcela registra E???
 • typ výstupu
  • výpis z listu vlastníctva???
  • výpis parcely???
 • číslo parcely???
 • overovací kód

V našom hľadaní použijeme kraj, okres, obec a katastrálne územie Trenčín, parcela 2180/24 registra C.

Vyhľadávanie podľa čísla parcely - vyplnený formulár - Katasterportál.sk

Hľadanie pre parcely registra C alebo E vyzerá podobne, preto si vystačíme len s ukážkou hľadanie jedného typ, tj. v našom prípade parcela registra C.

Použijeme predvolený typ výstupu výpis z listu vlastníctva???, výsledkom bude:

Detail parcely - Katasterportál.sk

Výsledok pri použití druhej možnosti Výpis parcely je tiež rovnaký, bez rozdielov.

Ďalší postup je spracovaný v kapitole 10. Práca so zostavami – katasterportal.sk

5. Stavba – vyhľadávanie podľa súpisného čísla stavby – katasterportal.sk

Vyhľadávanie podľa súpisného čísla stavby???, čiže nájdenie informácií o konrétnej stavbe / budove.

Vyhľadávanie podľa súpisného čísla stavby - prázdny formulár - Katasterportál.sk

Zadajte všetky údaje:

 • kraj
 • okres
 • obec
 • katastrálne územie???
 • súpisné číslo
 • overovací kód

V našom príklade použijeme kraj, okres, obec a katastrálne územie Trenčín a súpisné číslo 1. Vyplnený formulár bude pred odoslaním vyzerať napríklad takto :

Vyhľadávanie podľa súpisného čísla stavby - vyplnený formulár - Katasterportál.sk

Výsledkom hľadania bude Detail stavby:

Detail stavby - Katasterportál.sk

V Detaily stavby vidíme o aký typ budovy sa jedná, parcela??? na ktorej je postavená a číslo listu vlastníctva???. Ďalší postup je v kapitole 10. práca so zostavami – katasterportal.sk

Pozn.: vo výsledku hľadania máte možnosť kliknúť na číslo parcely??? alebo na číslo listu vlastníctva???. Po kliknutí v prvom prípade sa zobrazí Detail parcely, v druhom prípade Detail listu vlastníctva.

6. Byt / nebytový priestor – vyhľadávanie podľa čísla bytu – katasterportal.sk

Hľadanie vlastníka bytu (v „paneláku“, …) alebo iného nebytového priestoru (garáže, kancelárie, …).

Vyhľadávanie podľa čísla bytu - prázdny formulár - Katasterportál.sk

Vyplňte nasledovné údaje:

 • kraj
 • okres
 • obec
 • katastrálne územie???
 • nastavíme druh priestoru (byt, rozostavaný byt, nebytový priestor, rozostavaný nebyt. pr.)
 • súpisné číslo???
 • číslo vchodu
 • číslo bytu / nebytového priestoru
 • overovací kód

Na ukážku použijeme kraj Prešov, Okres, obec, katastrálne územie??? Svidník, súpisné číslo??? 200, číslo nebytového priestoru 1.

Hľadanie podľa bytového / nebytového priestoru - vyplnený formulár - Katasterportál.sk

Výsledok je zoznam nebytových priestorov, ktoré zodpovedajú požiadavkám

Byty nebytové priestory - zoznam - Katasterportál.sk

Kliknutím na nebytový priestor zo zoznamu sa dostaneme k jeho detailu

Detail nebytového priestoru - Katasterportál.sk

V detaily Bytu / nebytového priestoru vidíme základné informácie, na čo slúži, poschodie, vchod, výmera, list vlastníctva??? na ktorom je zapísaný, súpisné číslo??? budovy ktorej sa nachádza a vlastníka.

Pozn.: ak výsledkom Vášho hľadania nebol zoznam viacerých priestorov, znamená to, že priestor s takýmto číslom je v danej budove iba jeden.

Na posledné tri položky je možne kliknúť a dať vyhľadať v jednotlivých prípadoch Detail listu vlastníctva, Detail stavby a Detail vlastníka, ktoré ponúknu ďalšie informácie, táto časť je popísaná v kapitole 10. Práca so zostavami – katasterportal.sk

7. Informácie o katastrálnom konaní – katasterportal.sk

Zistenie stavu, v akom sa nachádza konkrétne podanie na kataster.

Informácie o katastrálnom konaní - prázdny formulár - Katastrálny portál

Vyplňte údaje:

 • kraj
 • okres
 • značka listiny (typ podania)
  • vklad, záznam, nájom, …
 • pridelené číslo listiny
 • rok prijatia listiny
 • overovací kód

V našej ukážke použijeme kraj Bratislavský, okres Bratislava I, značka listiny V, číslo 14320, rok 2008. Na liste vlastníctva alebo na podaní bude číslo podania zapísané V-14320/2008.

Informácie o katastrálnom konaní - vyplnený formulár - Katastrálny portál

Výsledkom hľadania budú Informácie o listine – detail:

Informácie o listine - detail - Katastrálny portál

Okrem už vyplnených údajov (miesto a číslo podania) sú v detaile čas prijatia, stav podania, katastrálne územie???, označenie predmetu plomby (podania) a číslo listu vlastníctva??? na ktorom je nehnuteľnosť zapísaná. Kliknutím na predmet plomby (v ukážke 44 vchod: Žehrianska …) získame detail nehnuteľnosti (v ukážke by to bol Detail bytu), v ktorom môžme získať list vlastníctva??? alebo vlastníkov, tento postup je spracovaný v kapitole 10. Práca so zostavami – katasterportal.sk

Ak nie je rozhodnuté o vašom návrhu včas, prečítajte si článok, čo robiť Keď kataster nedodržuje lehotu.

8. Prehľad o katastrálnom konaní – katasterportal.sk

Umožňuje vytvoriť prehľad o katastrálnom konaní v danom okrese za dané obdobie. Vhodné ak neviete číslo Vášho podania na kataster a nie ste si istý kedy presne ste ho podali a chcete zistiť jeho stav.

Vyplňte údaje:

 • kraj
 • okres
 • značka listiny (čiže typ podania)
 • dátum od (vo formáte dd.mm.rrrr, napríklad 28.4.2008)
 • dátum do (vo formáte dd.mm.rrrr, napríklad 7.5.2008)
 • kontrolný kód

Prehľad katastrálneho konania - vyplnený formulár - Katasterportál.sk

Výsledkom hľadania bude zoznam všetkých podaní, ktoré súhlasia s Vašou požiadavkou na hľadanie:

Zoznam listín - výpis hľadania - Katasterportál.sk

V zozname vidíte všetky podania s časom, kedy boli podané a v akom stave sa podania nachádzajú. Ak je výsledkov hľadania viac ako 20, ďalšie budú zobrazené na nasledujúcich stránkach, v našom prípade 49 strán.

Kliknutím na príslušné číslo podania sa dostanete k Informáciám o listine:

Informácie o listine - detail - Katastrálny portál

V informáciách sú zobrazené čas prijatia podania, stav podania, katastrálne územie???, označenie predmetu plomby (podania) a číslo listu vlastníctva??? na ktorom je nehnuteľnosť zapísaná. Kliknutím na predmet plomby (v ukážke 44 vchod: Žehrianska …) získame detail listu vlastníctva???, na ktorom je nehnuteľnosť zapísaná alebo informácie o nehnuteľnosti (v ukážke by to bol Detail bytu), v ktorom môžme získať list vlastníctva??? alebo vlastníkov.

Postup ako zobraziť výpis listu vlastníctva??? a iné informácie, nájdete v kapitole 10. Práca so zostavami – katasterportal.sk

Ak nie je rozhodnuté o vašom návrhu včas, prečítajte si článok, čo robiť Keď kataster nedodržuje lehotu.

9. Zobrazenie prijatých návrhov za deň – katasterportal.sk

Zobrazuje prijaté návrhy na podanie za určitý deň v danom okrese.

Vyplňte nasledovné údaje:

 • kraj
 • okres
 • dátum (vo formáte dd.mm.rrrr, napríkad 7.4.2008)
 • kontrolný kód

Zobrazenie prijatých návrhov za deň - Katasterportál.sk

Výsledkom hľadania bude zoznam prijatých listín na podanie v danom dni:

Zoznam listín - výpis hľadania - prijaté návrhy - Katasterportál.sk

V zozname sú uvedené čísla listín / podan, čas podania a stav podania. V prípade väčšieho počtu výsledkov, sú zoznamy rozdelené na viacero strán, v ukážke sú to spolu 3 strany.

Kliknutím na číslo listiny získate Informácie o listine, podrobnejšie informácie o podaní:

Informácie o listine - detail - Katastrálny portál

V informáciách o listine sú zobrazené časy prijatia podaní, stav podaní, katastrálne územie???, označenie predmetu plomby (podania), číslo listu vlastníctva??? na ktorom je nehnuteľnosť zapísaná alebo číslo bytu / nebytového priestoru. Kliknutím na predmet plomby (v ukážke 44 vchod: Žehrianska …) získame detail listu vlastníctva???, na ktorom je nehnuteľnosť zapísaná alebo informácie o nehnuteľnosti (v ukážke by to bol Detail bytu), v ktorom môžme získať list vlastníctva??? alebo vlastníkov.

Postup ako zobraziť výpis listu vlastníctva??? alebo iné informácie, nájdete v kapitole 10. Práca so zostavami – katasterportal.sk

Ak nie je rozhodnuté o vašom návrhu včas, prečítajte si článok, čo robiť Keď kataster nedodržuje lehotu.

10. Práca so zostavami – katasterportal.sk

Každý Detail listu vlastníctva, Detail vlastníka, má dve ponuky:

 • Vytvoriť zostavu
 • Zaradiť zostavu

Vytvoriť zostavu / Zaradiť zostavu - Katasterportál.sk

V prvom prípade sa vám ukáže stránka so zostavami:

Moje zostavy - čaká - Katasterportál.sk

Po chvíli sa ukáže so zmeneným stavom

Moje zostavy - vytvorená - Katasterportál.sk

Vtedy môžete kliknúť na dátum a čas danej zostavy a zobrazí sa Vám súbor – list vlastníctva – vo formáte pdf, ktorý si môžte uložiť do svojho počítača.

V druhom prípade sa táto činnosť vykoná na „pozadí“ a vy môžete hľadať ďalšie informácie. Ak však prekročíte povolený počet požiadaviek, ukáže sa vám informácia „Prekročili ste počet požiadavok“ s informáciou o dobe, za ktorú bude požiadavka spracovaná, toto okno nezatvárajte, ale počkajte.

K zostavám sa kedykoľvek, ak ich nezmažete, dostanete kliknutím na „Moje zostavy“ v ľavej dolnej časti stránky.

11. Vysvetlivky

 • Katastrálne územie – zoskupenie pozemkov, ktorých údaje sú evidované spolu a (čiastočne) nezávisle na ostatných častiach. Často je jedna obec na jednom katastrálnom území, ale v prípade, že sa obec/mesto ale postupne sa spájala z ďalšími obcami (prípad mesta Bratislava a jej častí P. Biskupice, Rusovce …) ale aj napriek zlúčeniu, katastrálne územia zostali zachované a sú samostatné.
 • List vlastníctva – záznam obsahujúci všetky verejné informácie o jednej parcele (vlastníci, rozmery, účel využívania). Zároveň obsahuje informácie o obmedzenia v nakladaní s nehnuteľnosťou (hypotéka, povinnosť strpieť napr. obecný vodovod na pozemku … ). Je vhodné, preštudovať ho pred kúpou nehnuteľnosti, viac v článku List vlastníctva. Na jednom liste vlastníctva môže byť zapísané viaceré nehnuteľnosti.
 • Parcela – pozemok s jedným alebo viacerými vlastníkmi, zapísaný na jednom liste vlastníctva.
 • Parcela registra C, E
  • Parcela registra C – je parcela, ktorej hranice sú v teréne viditeľné a zobrazené na katastrálnej mape.
  • Parcela registra E – parcela je zapísaná v katastri, ale jej hranice nie sú v teréne viditeľné. Často prípad nevysporiadaných pozemkov napríklad prípad parciel bývalých JRD, kedy vieme, že parcela jestvuje, ale kde presne na pozemkoch bývalého JRD sa nachádza, nie je známe.
 • Súpisné číslo stavby – číslo, ktoré bolo stavbe pridelené na základe kolaudačného rozhodnutia a malo by byť umiestnené na stavbe. Ak súpisné číslo pozostáva z dvoch častí, súpisné je to prvé, tj. pri čísle 285/5 je súpisným číslom 285, číslo 5 je orientačné číslo. V jednej obci má jedno súpisné číslo jedna stavba, čiže v našom prípade v celej obci je len jedna stavba so súpisným číslom 285.

Ďalšie vysvetlivky pojmov požívaných v katastri nehnuteľností nájdete v článku Základné pojmy – kataster nehnuteľností.

12. Popis chýb – katasterportal.sk

Nesprávny údaj

Nenájdený vlastník - Katastrálny portál

zrejme ste sa zadali nesprávny údaj (napr. preklep), alebo v danom katastrálnom území??? taký vlastník nie je. Problémom pre www.katasterportal.sk môže byť tiež zamenené priezvisko za meno. Pokiaľ hľadáte právnickú osobu podľa údaju IČO, skúste zmazať nuly na začiatku alebo na konci čísla. Napríklad mesto Trenčín používa IČO 00312037, hľadanie funguje len s 312037.

Zlý overovací kód

Zlý overovací kód - Katastrálny portál

Zadali ste zlý overovací kód, budete musieť zadať nový kód. Ak je zobrazovaný kód ťažko čitateľný, www.katasterportal.sk umožňuje vymeniť kód kliknutím na Nový kód, toto môžete spraviť toľkokrát, koľko potrebujete.

Prekročili ste počet požiadavok

Prekročenie požiadavok - Katastrálny portál

www.katasterportal.sk má obmedzenie na počet požiadavok, preto ak napríklad dáte vytvoriť viacero zostáv naraz, budete musieť počkať uvedený čas, kým sa vašej požiadavke vyhovie.

____

Ďalšie zaujímavé informácie o katastrálnom portály nájdete v článku Katastrálny portál – základné informácie.

www.katasterportal.sk