Ako čítať v liste vlastníctva – Katasterportal.sk

Sponzorované odkazy:

Ukážky a vysvetlivky k jednotlivým údajom uvedeným na liste vlastníctva vyhotovenom pomocou Katasterportálu.


V texte je najprv uvedený text a následne obrázok, ku ktorému sa text viaže. Kliknutím na obrázok zväčšíte jeho náhľad.

List vlastníctva (neznámy vlastník)

V hlavičke listu vlastníctva je uvedený okres, obec a katastrálne územie. V pravej časti je uvedený dátum, čas vyhotovenia a číslo listu vlastníctva.

V časti A – majetková podstata sú uvedené nehnuteľnosti a informácie o nich. V tomto liste vlastníctva sú zapísané dve parcely registra E. Pri každej z nich musí byť uvedená výmera v m2 (v metroch štvorcových). Nasleduje informácia druh pozemku, v tomto prípade sú obe parcely záhradami. Informácia v stĺpci Nesúlad DP hovorí o prípadnom nesúlade druhu pozemku (pri parcelách E KN skutočný druh pozemku môže byť iný).

Informácia pôvodné k.ú. zaznamená údaj o tom, či parcela bola pôvodne evidovaná v inom katastrálnom území (pri zmene hraníc katastrálnych území). Táto informácia býva uvedená číselne, v tomto prípade 0 znamená, že terajšie a pôvodné katastrálne územie je totožné. V prípade iného čísla by bol takýto údaj uvedený v Legende k takémuto listu vlastníctva.

Informácia Počet č. UO označuje počet častí parciel určeného operátu. Ide o EKN parcely, ktoré sú rozdelené na viacero častí a každá z týchto častí má rovnaké parcelné číslo. Na obrázku môžete vidieť príklad takejto parcely, ktorá pozostáva z dvoch častí UO (pre názornosť vyfarbené dvoch odtieňoch šedej).

V stĺpci Umiest pozemku je uvedené, či sa pozemok nachádza v intraviláne (kód 1) alebo, ako v tomto prípade v extraviláne (kód 2).

V časti B – majetková podstata sú uvedený vlastníci, spoluvlastnícke podiely, iné oprávnené osoby a tituly nadobudnutia. To, či je zapísaná osoba vlastníkom je vidieť v riadku Účastník právneho vzťahu. Tomto konkrétnom prípade osoby pod č. 1 a 2 sú vlastníci, osoba pod č. 3 však vlastníkom nie je, je len správcom.

V tomto prípade je vlastníkom Slovenská republika (skratka SR na liste vlastníctva) za ktorú vystupuje Slovenský pozemkový fond (môžu to byť aj iné organizácie, napr. Štátne lesy atď). Z parciel na tomto liste vlastníctva vlastní SR 1/2.

Pod vlastníkom môžme vidieť údaje o listinách, podľa ktorých nadobudol vlastnícke právo (prípadne aj iné údaje ako napr. opravy, zmeny sídla…). Tomto prípade prešli tieto nehnuteľnosti do vlastníctva SR na základe listín konf. 1752/c/46-I (čo presne táto listina je, dalo by sa zistiť v štátnom okresnom archíve – na Správach katastra môžme takéto listiny nájsť až od roku 1964. Môžme sa len domnievať, že ide o konfiškát z roku 1946 ). Ďalším titulom nadobudnutia je ROEP-Rozhodnutie Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu č. 1/2008 zo dňa 27.3.2008. Skratka ROEP znamená register obnovenej evidencie pozemkov. To zrejme znamená, že vlastníctvo k týmto dvom parcelám bolo zapísané na základe konf. 1752/c/46-I a zápis do listu vlastníctva sa vykonal až pri spracovaní registra obnovenej evidencie pozemkov.

Vlastníkom pod poradovým č. 2 je pani Katarína (údaje o priezvisku sme zaretušovali). Za priezviskom a menom nasleduje údaj v zátvorke. Zátvorka znamená, že ide o doplnkový údaj, v tomto prípade zjavne ide o rodné priezvisko p. Kataríny (v doplnkovom údaji sa uvádzajú najmä informácie zo starých listín, ktoré slúžia k identifikácii vlastníka, ale nie sú jednoznačné. Takýmto prípadom môže byť napríklad zápis v pozemkovej knihe, kde sa napísalo meno a priezvisko a napríklad prívlastok na odlíšenie od menovca).

Prvým titulom nadobudnutia je ROEP-Rozhodnutie Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu č. 1/2008 zo dňa 27.3.2008 a listina dekonf.1752/I.-46 z 17.9.46.

Pod poradovým číslom 3. je opäť uvedený Slovenský pozemkový fond, tentokrát je však v riadku Účastník právneho vzťahu uvedené Správca. Takže teraz SPF nevystupuje ako vlastník ale iba ako správca. Čo spravuje je uvedené v časti C v doplnkových údajoch.

V časti C – ťarchy sú uvedené informácie o bremenách. V tomto prípade je však uvedený text Bez zápisu, čo znamená, že na nehnuteľnostiach z tohto listu vlastníctva neviaznu žiadne ťarchy.

V závere listu vlastníctva môžu byť aj ďalšie doplnkové údaje a poznámky (napr. obmedzujúce poznámky). V tomto prípade sú však poznámky Bez zápisu.

Na tomto liste vlastníctva sú v doplnkových údajov zapísané informácie PKV 61 pre parc. reg. E KN 1788; PKV 63 pre parc. reg. E KN 1789. To znamená, že parcela 1788 bola pôvodne zapísaná v pozemnoknižnej vložke 61 a parcela 1789 vo vložke 63. Tieto údaje boli do listu vlastníctva zapísané pravdepodobne až registrom obnovenej evidencie pozemkov v roku 2008 (viz. tituly nadobudnutia).

Ďalším doplnkovým údajom je K vlastníkovi por. č. 2 je pod por. č. 3 správa na všetky parcely tohto listu vlastníctva. To znamená, že vlastník č. 2 je neznámy (nemá údaj o dátume narodenia a ani adresu) a vlastník č. 3 ho zastupuje ako správca.

Na úplnom konci výpisu z listu vlastníctva vidíme, že ide o informatívny výpis, prvú stranu z celkového počtu jedna strán (údaj 1/1). Zároveň je tu uvedená informácia Aktualizácia katastrálneho portálu: 26.12.2009. v súčastnosti sú údaje v katastrálnom portáli aktualizované pravidelne v týždňových intervaloch, takže aj keď sme tento výpis vytvorili 31.12.2009, údaje sú 5 dní staré.

Pre lepší prehľad je k dispozícií aj kompletný list vlastníctva, ktorého obsah sme práve vysvetlili.

List vlastníctva (stavba, byty)

Tzv. bytový list vlastníctva sa v časti B odlišuje od ostatných listov vlastníctva. Začiatok listu vlastníctva je je však rovnaký.

V časti A – majetková podstata je uvedená parcela registra C s výmerou, druhom pozemku, kódom spôsobu využívania pozemku (vysvetlivka je v legende na tomto liste vlastníctva). Umiestnenie pozemku je v intraviláne. Druh ch. n. znamená druh chránenej nehnuteľnosti, vysvetlivka ku kódu je v legende, táto stavba je postavená v chránenom ložiskovom území (v Banskej Štiavnici).

V tomto liste vlastníctva je okrem pozemku zapísaná aj stavba. Súpisné číslo stavby je 1772, postavená je na parcele 5333/5. Druh stavby je uvedený kódom, vysvetlivka kódu je v legende. Popis stavby môže detailnejšie označiť stavbu, v tomto prípade ide o bytový dom. Ďalej nasleduje informácia Druh ch. n.. Poslednou informáciou je umiestnenie stavby, pod kódom 1 sú stavby postavené na zemskom povrchu, vysvetlivka ku kódu je taktiež uvedená v legende.

V časti B – vlastníci a iné oprávnené osoby sú uvedené údaje o vlastníkoch, iných oprávnených osobách, spoluvlastníckych podieloch a v prípade bytového listu vlastníctva aj údaje o bytových priestoroch (prípadne nebytových priestoroch).

Jednotlivé byty nie sú zoradené podľa čísiel, ale sú uvádzané v poradí, v akom boli zapísané do listu vlastníctva, alebo podľa poradia v akom došlo k jeho prevodu.

Ako prvý je uvedený byt č. 9 na prízemí vo vchode 17. K tomuto bytu prislúcha podiel na spoločných častiach domu (kočíkarne, schodišťa, parcely…) 8496/115316. Avšak ako jediným vlastníkom tohto bytu v podiely 1/1 je Slovenská republika za ktorú vystupuje Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany. Táto organizácia nadobudla vlastníctvo k tomuto bytu a spoločnám častiam domu titulom nadobudnutia Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku štátu č. 33 zo dňa 6.9.2000, Z 1070/2000. Tomuto protokolu č. 33 bola pridelaná na Správe katastra spisová značka Z, číslo 1070 a prijatá bola v roku 2000. Číslo 1 pred menom vlastníka znamená, že je zapísaný pod poradovým číslom 1.

Ako druhý nasleduje opäť rovnaký vlastník, teraz však byt číslo 10 na prízemí vchodu 17. K tomuto bytu, na rozdiel od predošlého, prislúcha iný podiel na spoločných častiach bytu a to 5889/115316.

V časti C – ťarchy je uvedené Bez zápisu, čiže na dome, prípadne na bytoch neviaznu žiadne ťarchy. Rovnako v poznámkach nie sú žiadne informácie (napr. obmedzujúce poznámky).

V iných údajoch sú zapísané doplňujúce informácie. Údaj Žiadosť o vykonanie záznamu v LV zo dňa 30.9.2008, Z 879/2008 znamená, že pod spisovou značkou správy katastra Z 879/2008 došlo k zápisu Žiadosti o zápis. Kópia tejto listiny je uložená na príslušnej správe katastra.

Na konci listu vlastníctva je uvedené, že ide o informatívny výpis, počet strán (tento list vlastníctva má 4 strany, pre lepšiu prehľadnosť a opakovanie údajov sme sa obmedzili len na prvú a poslednú stranu) a dátum poslednej aktualizácie údajov katasterportálu.

Pre lepší prehľad je k dispozícií aj prvá strana listu vlastníctva, ktorého obsah sme práve vysvetlili.

List vlastníctva (C KN, E KN, stavba)

Na jednom liste vlastníctva môžu byť tiež spolu uvedené parcely registra C, parcely registra E aj stavby.

Najprv parcely registra C KN.

Ďalej parcely registra E KN.

Pri tejto stavbe lepšie vidieť rozdiel medzi Druh stavby a Popis stavby ako v predošlom prípade.

Nižšie je ukážka takéhoto listu vlastníctva

Záver

Údaje na listoch vlastníctva, najmä v tituloch nadobudnutia, iných údajoch a poznámkach nemožno dostatočne vysvetliť kvôli ich rozmanitosti, odlišných formuláciach, zaužívaných skratkách a aj odlišnej praxi na jednotlivých správach katastra (predtým strediskách geodézie). Ak nevyhnutne potrebujete zistiť význam príslušnej informácie, najlepšie vám poradí pracovník danej správy katastra, geodet, právnik/notár, alebo vlastník danej nehnuteľnosti.

Doplňujúc informácie nájdete tiež v článku List vlastníctva.