Zákon 317/1992 o dani z nehnuteľností

Sponzorované odkazy:

Zákon Slovenskej národnej rady č 317/1992 Zb. z. z 29. apríla 1992 o dani z nehnuteľností

317/1992 Zb.

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. apríla 1992

o dani z nehnuteľností


Obsah

 • PRVÁ ČASŤ – DAŇ Z POZEMKOV
 • DRUHÁ ČASŤ – DAŇ ZO STAVIEB
 • TRETIA ČASŤ – DAŇ Z BYTOV
 • ŠTVRTÁ ČASŤ – SPOLOČNÉ USTANOVENIA
 • PIATA ČASŤ – SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIA
 • ŠIESTA ČASŤ – PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Prílohy

 • Zmena: 87/1993 Z.z.
  Zmena: 159/1993 Z.z.
  Zmena: 317/1993 Z.z.
  Zmena: 279/1995 Z.z.
  Zmena: 205/1996 Z.z.
  Zmena: 329/1997 Z.z.
  Zmena: 219/1999 Z.z.
  Zmena: 493/2001 Z.z.
  Zmena: 476/2003 Z.z.
  Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

  §1

  Úvodné ustanovenie

  Týmto zákonom sa upravuje daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa
  a) daň z pozemkov,
  b) daň zo stavieb,
  c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, zo spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu 1) a ich častí (ďalej len „daň z bytov“).
  _____
  1) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z.

  PRVÁ ČASŤ

  DAŇ Z POZEMKOV

  §2

  Daňovníci

  (1) Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu, 2) alebo správca pozemku vo vlastníctve obce 3) alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku 3a) (ďalej len „vlastník pozemku“). Pre daňovú povinnosť je rozhodujúce, kto je ako vlastník
  pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností 4) (ďalej len „kataster“). Ak vlastník pozemku prenechal pozemky podľa § 3 ods. 1 do nájmu fyzickým osobám alebo právnickým osobám, je daňovníkom nájomca, ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a je evidovaný v katastri ako nájomca.
  (2) Pri pozemkoch spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, 5a) ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca bez ohľadu na dĺžku trvania nájomného vzťahu a na to, či je nájomca zapísaný v katastri.
  (3) Pri náhradnom užívaní alebo pri náhradných pozemkoch vyčlenených z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou, ktoré boli pridelené na obhospodarovanie fyzickej osobe do vykonania pozemkových úprav, 5c) je daňovníkom táto fyzická osoba. Ak táto fyzická osoba na základe zmluvy prenechala tieto pozemky do nájmu inej osobe, je daňovníkom nájomca.
  (4) Ak nemožno určiť daňovníka podľa predchádzajúcich odsekov, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
  (5) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho
  podielu.
  _____
  2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
  3) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 3a) Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.
  4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
  5a) § 34 zákona Slovenskej národnej rady č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
  5c) § 15 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

  §3

  Predmet dane

  (1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
  a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
  b) trvalé trávne porasty,
  c) záhrady,
  d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 5)
  e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
  f) zastavané plochy a nádvoria,
  g) stavebné pozemky,
  h) ostatné plochy 5d) s výnimkou stavebných pozemkov.
  (2) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v právoplatnom stavebnom povolení vydanom v spojenom územnom a stavebnom konaní až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu.
  (3) Predmetom dane z pozemkov nie sú
  a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami podliehajúcimi dani zo stavieb a dani z bytov,
  b) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 8 ods. 3,
  c) pozemky slúžiace na zabezpečenie úloh obrany štátu, 5e) ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky s výnimkou pozemkov alebo ich častí, na ktorých sa uskutočňuje podnikateľská alebo iná zárobková činnosť alebo sa využívajú na prenájom.
  _____
  5) § 23 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb.
  5d) Príloha č. 1 oddiel C 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 72/1997 Z.z.
  5e) Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.

  §4

  Oslobodenie od dane

  (1) Od dane z pozemkov sú oslobodené:
  a) pozemky vo vlastníctve štátu, pozemky vo vlastníctve obcí, pozemky vo vlastníctve vyšších územných celkov, pozemky vo vlastníctve nadácií a pozemky vo vlastníctve neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, 5ea)
  b) pozemky vo vlastníctve obce alebo pozemky vo vlastníctve vyššieho územného celku, ktoré obec alebo vyšší územný celok zverili do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie; oslobodené sú aj pozemky vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, ktoré boli zverené do správy ich mestským častiam, a tie ich zverili do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,
  c) pozemky vo vlastníctve štátu, iného štátu alebo obce užívané diplomatickými zástupcami poverenými v Slovenskej republike, konzulmi z povolania a inými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
  d) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou slúžiacou na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, ďalej so stavbou alebo jej časťou slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom,
  e) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou slúžiacou školám, vedeckým a výskumným inštitúciám, múzeám, knižniciam, internátom, zdravotníckym zariadeniam, verejným dobročinným ústavom, civilnej ochrane obyvateľstva, odborárskym zariadeniam a občianskym združeniam zamestnávateľov a pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou užívanou na účely poskytovania sociálnej starostlivosti a pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 5f), so stavbou vo vlastníctve občianskych združení starých a zdravotne postihnutých občanov, pozemky užívané právnickými a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnych služieb 6) a pozemky užívané občianskymi združeniami a inými organizáciami v oblasti telesnej kultúry, ochrany prírody a životného prostredia a organizáciami v oblasti mládeže,
  f) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
  g) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 6a)
  h) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
  ch) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany, 7)
  i) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa, 8 ) a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa, 9)
  j) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
  k) pozemky škôl a školských zariadení využívané na účely výchovy a vzdelávania,
  l) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, 10) stožiare rozvodu elektrickej energie, 11) stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
  m) lesné pozemky od nasledujúceho roku po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky).
  (2) Oslobodené nie sú tie pozemky alebo ich časti uvedené v odseku 1 písm. a) až f), h) až k), na ktorých sa uskutočňuje podnikateľská činnosť 11a) alebo iná zárobková činnosť, 11b) alebo sa využívajú na prenájom.
  (3) Nárok na oslobodenie od dane z pozemkov nevzniká v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom sa pozemok alebo jeho časť využíva na podnikateľskú činnosť, 11a) inú zárobkovú činnosť 11b) alebo ak sa pozemok alebo jeho časť prenajíma, a to aj len časť roka.
  (4) Oslobodenie od dane z pozemkov sa vzťahuje na pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave aj vtedy, ak podnikateľská činnosť, 11a) iná zárobková činnosť 11b) alebo prenájom na týchto pozemkoch slúžia na zabezpečovanie výkonu verejnej dopravy.
  (5) Vyberanie vstupného v národných parkoch, vyberanie poplatkov a úhrad za užívanie diaľníc, ciest a komunikácií, ako aj prijímanie úplnej alebo čiastočnej úhrady vynaložených nákladov za poskytnuté sociálne služby od príjemcu pri poskytovaní sociálnych služieb právnickými osobami alebo fyzickými
  osobami podľa osobitného predpisu 6) sa na účely tohto zákona nepovažuje za zárobkovú činnosť. 11b)
  (6) Pozemkom, ktorý tvorí jeden funkčný celok so stavbou, je pozemok alebo jeho časť, ktorá je nevyhnutne potrebná na prevádzku a plnenie funkcií stavby.
  (7) zrušený zákonom č. 476/2003 Z.z.
  _____
  5ea) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z.z. Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
  5f) § 100 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti.
  6) Zákon SNR č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami.
  6a) § 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve.
  7) § 14, 16, 17 a 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a
  krajiny.
  8 ) Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
  9) § 48 a 49 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb.
  10) Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb.
  11) Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).
  11a) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
  11b) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

  §5

  Základ dane

  (1) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) je hodnota pôdy bez porastov určená
  vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 odvodenej od bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a uvedenej v prílohe k tomuto zákonu.
  (2) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. d) a e) je cena pôdy určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy zistenej za 1 m2 podľa platných cenových predpisov. 12)
  (3) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 3 písm. c), f), g) a h) je celková výmera dani podliehajúcich pozemkov v m2.
  (4) zrušený zákonom č. 476/2003 Z.z.
  _____
  12) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej
  hodnoty majetku.

  §6

  Sadzba dane

  (1) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) je najviac 0, 75% zo základu dane.
  (2) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. b), d) a e) je najviac 0, 25% zo základu dane.
  (3) Ročná sadzba dane z pozemkov za každý i začatý m2 pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. c), f) a h) je 0, 10 Sk a podľa § 3 ods. 1 písm. g) je 1 Sk. Správca dane môže podľa miestnych podmienok znížiť sadzby dane až o 90 % alebo zvýšiť tieto sadzby dane až o 100%.
  (4) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 3 s výnimkou tých pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. h), ktoré sa nachádzajú mimo zastavaných častí obcí, sa násobí koeficientom

  • 1, 0 v obciach do 1 000 obyvateľov,
  • 1, 4 v obciach od 1 001 do 6 000 obyvateľov,
  • 1, 6 v obciach od 6 001 do 10 000 obyvateľov,
  • 2, 0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov,
  • 2, 5 v obciach nad 25 000 obyvateľov,
  • 3, 5 v obciach, ktoré sú sídlom okresu, 12a) a v kúpeľných miestach,
  • 4, 0 v obciach, ktoré sú sídlom kraja, 12a)
  • 4, 5 v Bratislave.

  (5) Pri pozemkoch uvedených v § 3 ods. 1 písm. c), f), g) a h), ktoré sa nachádzajú v obci alebo v jej
  jednotlivých častiach, môže správca dane znížiť koeficient uvedený v odseku 4.
  (6) Výšku sadzby dane podľa odsekov 1 až 3 a koeficient podľa odseku 5 určí obec všeobecne záväzným nariadením obce 12b) s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
  _____
  12a) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
  12b) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
  predpisov.

  DRUHÁ ČASŤ

  DAŇ ZO STAVIEB

  §7

  Daňovníci

  (1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, 2) alebo
  správca stavby vo vlastníctve obce, 3) alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku 3a) (ďalej len „vlastník stavby“).
  (2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom
  nájomca.
  (3) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý
  spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
  _____
  2) § 876 Občianskeho zákonníka.
  3) § 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona SNR č. 306/1992 Zb.

  §8

  Predmet dane

  (1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
  (2) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby s bytmi, ktoré sú predmetom dane z bytov.
  (3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
  a) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie,
  b) slúžiace na zabezpečovanie verejnej dopravy s výnimkou stavieb alebo ich častí, v ktorých sa vykonáva podnikateľská činnosť, 11a) iná zárobková činnosť, 11b) alebo sa využívajú na prenájom, ak tieto činnosti alebo prenájom neslúžia na zabezpečovanie výkonu verejnej dopravy,
  c) slúžiace na zabezpečovanie úloh obrany štátu, 5e) ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, s výnimkou stavieb alebo ich častí, v ktorých sa vykonáva podnikateľská činnosť 11a) alebo iná zárobková činnosť, 11b) alebo sa využívajú na prenájom.
  (4) Verejnou dopravou na účely tohto zákona sa rozumie doprava vykonávaná pre cudzie potreby na
  uspokojovanie všeobecných prepravných potrieb a prístupná pre každého podľa vyhlásených prepravných podmienok.
  (5) Stavbami slúžiacimi na zabezpečovanie výkonu verejnej dopravy sú na účely tohto zákona stavby
  pozemných komunikácií (diaľnice, cesty, miestne komunikácie), stavby leteckých zariadení, stavby
  zabezpečujúce prevádzku dráhových vozidiel, stavby vodných ciest a prístavov a iné stavby a ich časti bezprostredne slúžiace na poskytovanie verejnej dopravy.
  _____
  5e) Zákon č.169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
  11a) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. 11b) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
  neskorších predpisov.

  §9

  Oslobodenie od dane

  (1) Od dane zo stavieb sú oslobodené:
  a) stavby vo vlastníctve štátu, stavby vo vlastníctve obcí, alebo stavby vo vlastníctve vyšších územných celkov, stavby vo vlastníctve nadácií a stavby vo vlastníctve neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, 5ea)
  b) stavby vo vlastníctve obce alebo stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku, ktoré obec alebo vyšší územný celok zverili do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie; oslobodené sú aj stavby vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, ktoré boli zverené do správy ich mestským častiam, a tie ich zverili do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,
  c) stavby vo vlastníctve štátu, iného štátu alebo obce užívané diplomatickými zástupcami poverenými v Slovenskej republike, konzulmi z povolania a inými osobami, ktoré požívajú diplomatické výsady a
  imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
  d) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam a zariadeniam pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 5f) a stavby užívané na účely poskytovania sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb,
  e) stavby vedeckých a výskumných inštitúcií, internátov, verejných dobročinných ústavov, múzeí, knižníc, stavby vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža, odborárskych zariadení a občianskych združení zamestnávateľov, stavby vo vlastníctve občianskych združení starých a zdravotne postihnutých občanov, stavby užívané právnickými osobami a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnych služieb 6) a stavby zariadení občianskych združení vykonávajúcich verejnoprospešnú činnosť v oblasti telesnej kultúry a práce s mládežou a v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.
  f) stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských
  spoločností, stavby a ich časti slúžiace na úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom,
  g) na 15 rokov od roku nasledujúceho po vydaní kolaudačného rozhodnutia novostavby rodinných domov, prístavby a nadstavby rodinných domov, ktorými sa získa samostatná bytová jednotka vo vlastníctve fyzických osôb, ak slúžia výlučne na trvalé bývanie vlastníka a novostavby a nadstavby bytových domov, v ktorých sú byty výhradne vo vlastníctve fyzických osôb a slúžia výhradne na trvalé bývanie vlastníka; oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastníka (nadobúdateľa),
  h) na 15 rokov domový majetok vrátený vlastníkom podľa osobitných predpisov, 17)
  i) na 10 rokov nájomné domy vo vlastníctve fyzických osôb postavené do roku 1948, pričom sa na účely tohto zákona za nájomný dom považuje dom s prevahou nájomných bytov k 1. januáru 1993,
  j) na 15 rokov pamiatkovo chránené domy, domy v mestských pamiatkových rezerváciách, rezerváciách ľudovej architektúry a v pamiatkových zónach, rekonštrukciou ktorých sa obnoví alebo rozšíri bytový fond.
  (2) Stavby uvedené v odseku 1 písm. a) až h) a j) sú oslobodené od dane zo stavieb, len ak sa nevyužívajú na podnikateľskú 11a) alebo na inú zárobkovú činnosť, 11b) alebo na prenájom. Ak sa podmienky na oslobodenie od dane zo stavieb vzťahujú na časť stavby, od dane je oslobodená len táto časť. Ak sa stavba alebo jej časť využíva na podnikateľskú 11a) alebo na inú zárobkovú činnosť, 11b) alebo na prenájom len časť roku, podmienka na oslobodenie nie je splnená v celom zdaňovacom období. Podmienka na oslobodenie pre celú stavbu podľa odseku 1 písm. g) zákona nie je splnená ani vtedy, ak sa na podnikateľskú 11a) alebo na inú zárobkovú činnosť, 11b) alebo na prenájom využíva len jej časť. Prijímanie úplnej alebo čiastočnej úhrady vynaložených nákladov za poskytnuté sociálne služby od príjemcu pri poskytovaní sociálnych služieb právnickými osobami alebo fyzickými osobami podľa osobitného predpisu 6) sa na účely tohto zákona nepovažuje za zárobkovú činnosť. 11b)
  (3) Oslobodenie podľa odseku 1 písm. h) sa vzťahuje len na osobu, ktorej bol majetok vrátený ako
  oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov. 17)
  _____
  5ea) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z.z. Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
  5f) § 100 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti.
  6) Zákon SNR č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami.
  11a) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. 11b) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
  neskorších predpisov.
  16) § 24 zákona č.42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v
  družstvách.
  17) Napríklad: Zákon č.403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č.456/1990 Zb. a zákona č.137/1991 Zb. Zákon č.87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č.267/1992 Zb.

  § 10

  Základ dane

  (1) Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavaných plôch v m2 dani podliehajúcich, a to podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
  (2) Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia vo výmere zastavaných plôch, sa neprihliada okrem prípadov podľa § 9 ods. 2.

  § 11

  Sadzba dane

  (1) Základná ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
  a) 1 Sk za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
  b) 1 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
  pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu,
  c) 3 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
  d) 4 Sk za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
  e) 5 Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou
  stavieb na skladovanie a administratívu,
  f) 10 Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu; pri
  administratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne na administratívne účely,
  g) 3 Sk za ostatné stavby,
  h) 50 Sk za stavby jadrových zariadení.
  (2) Základné sadzby dane podľa odseku 1 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0, 75 Sk za každé ďalšie nadzemné podlažie.
  (3) Sadzba určená podľa odseku 1, prípadne zvýšená podľa odseku 2 sa násobí koeficientom

  • 1, 0 v obciach do 1 000 obyvateľov,
  • 1, 4 v obciach od 1 001 do 6 000 obyvateľov,
  • 1, 6 v obciach od 6 001 do 10 000 obyvateľov,
  • 2, 0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov,
  • 2, 5 v obciach nad 25 000 obyvateľov,
  • 3, 5 v obciach, ktoré sú sídlom okresu, 12a) a v kúpeľných miestach,
  • 4, 0 v obciach, ktoré sú sídlom kraja, 12a)
  • 4, 5 v Bratislave.

  (4) Správca dane môže v obci alebo v jej jednotlivých častiach znížiť koeficient uvedený v odseku 3.
  (5) Daň vypočítaná podľa § 10 a § 11 ods. 1, 2, 3 a 4 sa zvýši najviac o 10 Sk za každý m2 podlahovej
  plochy
  a) bytov, nebytových priestorov a garáží v stavbách na bývanie,
  b) stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
  c) samostatne stojacich garáží, stavieb hromadných garáží a stavieb určených alebo používaných na tieto účely, ktoré sú postavené mimo stavieb na bývanie, ktorá sa využíva na podnikateľskú činnosť, 11a) inú zárobkovú činnosť 11b) alebo na prenájom s výnimkou pôdohospodárskej produkcie.
  (6) Správca dane môže podľa miestnych podmienok znížiť sadzbu dane podľa odseku 1 písm. a) až g) až o 90 %, zvýšiť sadzbu dane podľa odseku 1 písm. a), c) a d) až o 50% podľa odseku 1 písm. b), e) a g) až o 100% a podľa odseku 1 písm. f) až o 150%.
  (7) Pri stavbách uvedených v odseku 1 písm. b), e) a f), ktoré slúžia na viaceré účely, sa použije sadzba dane, ktorá zodpovedá podnikateľskej činnosti vykonávanej na prevažnej časti podlahovej plochy nadzemnej časti stavby; pri rovnakom pomere podlahovej plochy sa použije vyššia z príslušných sadzieb. Pri určovaní príslušnej sadzby dane podľa § 11 ods. 1 písm. b), e) a f) je rozhodujúca produkcia vykonávaná v uvedených stavbách podľa osobitného predpisu. 14)
  (8) Výšku sadzby dane podľa odseku 1 alebo odseku 2, koeficient podľa odseku 3 alebo odseku 4, zvýšenie dane podľa odseku 5 a výšku sadzby dane podľa odseku 6 určí obec všeobecne záväzným nariadením obce
  12b) s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
  _____
  11a) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. 11b) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
  neskorších predpisov.
  12a) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
  12b) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
  predpisov.
  14) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická
  klasifikácia produkcie.

  TRETIA ČASŤ

  DAŇ Z BYTOV

  § 11a

  Daňovníci

  (1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu, vlastník nebytového priestoru v bytovom dome alebo
  správca majetku vo vlastníctve štátu, 2) alebo správca majetku vo vlastníctve obce 3) (ďalej len „vlastník bytu“).
  (2) Ak sú byty, spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového domu v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
  _____
  2) § 876 Občianskeho zákonníka. 3) § 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona SNR č. 306/1992 Zb.

  § 11b

  Predmet dane

  Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú:
  a) byty a nebytové priestory,
  b) spoločné časti bytového domu alebo spoločné zariadenia bytového domu alebo ich časti, len ak sa
  využívajú na podnikateľskú činnosť, 11a) inú zárobkovú činnosť 11b) alebo na prenájom.
  _____
  11a) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. 11b) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
  neskorších predpisov.

  § 11c

  Oslobodenie od dane

  (1) Od dane z bytov sú oslobodené na 5 rokov byty v bytovom dome od roku nasledujúceho po
  nadobudnutí vlastníctva bytu podľa osobitného predpisu 17a); oslobodenie sa vzťahuje len na prvého
  vlastníka.
  (2) Od dane z bytov sú oslobodené byty alebo ich časti a nebytové priestory, ktoré slúžia na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 5f) a byty alebo ich časti a nebytové priestory užívané právnickými osobami a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb. 6)
  (3) Byty a nebytové priestory uvedené v odsekoch 1 a 2 sú oslobodené od dane z bytov, len ak sa
  nevyužívajú na podnikateľskú činnosť, 11a) inú zárobkovú činnosť 11b) alebo na prenájom. Podmienka na oslobodenie od dane z bytov nie je splnená v celom zdaňovacom období, v ktorom sa byt alebo jeho časť využíva na podnikateľskú činnosť, 11a) inú zárobkovú činnosť 11b) alebo na prenájom, a to aj len časť roka. Prijímanie úplnej alebo čiastočnej úhrady vynaložených nákladov za poskytnuté sociálne služby od príjemcu pri poskytovaní sociálnych služieb právnickými osobami alebo fyzickými osobami podľa osobitného predpisu 6) sa na účely tohto zákona nepovažuje za zárobkovú činnosť. 11)
  _____
  5f) § 100 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti.
  6) Zákon SNR č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami.
  11) Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).
  11a) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. 11b) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
  neskorších predpisov.
  17a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
  priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z. Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších
  predpisov.

  § 11d

  Základ dane

  Základom dane z bytov je celková výmera podlahovej plochy v m2 podliehajúca dani.

  § 11e

  Sadzba dane

  (1) Základná ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a
  nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných zariadení
  bytového domu.
  (2) Sadzba dane určená podľa odseku 1 sa násobí koeficientom

  • 1, 0 v obciach do 1 000 obyvateľov,
  • 1, 4 v obciach od 1 001 do 6 000 obyvateľov,
  • 1, 6 v obciach od 6 001 do 10 000 obyvateľov,
  • 2, 0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov,
  • 2, 5 v obciach nad 25 000 obyvateľov,
  • 3, 5 v obciach, ktoré sú sídlom okresu, 12a) a v kúpeľných miestach,
  • 4, 0 v obciach, ktoré sú sídlom kraja, 12a)
  • 4, 5 v Bratislave.

  (3) Správca dane môže v obci alebo v jej jednotlivých častiach znížiť koeficient uvedený v odseku 2.
  (4) Daň vypočítaná podľa § 11d a § 11e ods. 1 až 3 sa zvýši najviac o 10 Sk za každý m2 podlahovej
  plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných zariadení bytového domu, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, 11a) inú zárobkovú činnosť 11b)
  alebo na prenájom.
  (5) Sadzbu dane z bytov správca dane môže podľa miestnych podmienok znížiť za byty až o 90%.
  (6) Sadzbu dane z bytov správca dane môže podľa miestnych podmienok zvýšiť až o 50% za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, 11a) inú zárobkovú činnosť 11b) alebo na prenájom.
  (7) Výšku sadzby dane podľa odseku 1 alebo odsekov 5 a 6, koeficient podľa odseku 2 alebo odseku 3, zvýšenie dane podľa odseku 4 určí obec všeobecne záväzným nariadením obce 12b) s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
  _____
  11a) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. 11b) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
  neskorších predpisov.
  12a) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
  12b) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
  predpisov.

  ŠTVRTÁ ČASŤ

  SPOLOČNÉ USTANOVENIA

  § 12

  Daňové úľavy

  (1) Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť daňovú úľavu na pozemky, ktorých
  hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním s výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa 9) na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou. Správca dane na účel poskytnutia daňovej úľavy si môže vyžiadať vyjadrenie orgánu štátnej správy. 12c)
  (2) Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť daňovú úľavu na pozemky, ktorých
  vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania 19) alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
  (3) Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť daňovú úľavu na pozemky s výnimkou
  pozemkov v zastavanej časti obce až na 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom začali vykonávať a aj vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.
  (4) Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť úľavu z dane zo stavieb a z dane z bytov,
  a) ktoré zlepšujú stav životného prostredia, ak na takéto stavby nie sú objekty povinné zo zákona (napríklad čisté zdroje elektrickej energie _ vodná alebo veterná elektráreň, stavby využívajúce bioplyn),
  b) v ktorých bol zmenený systém vykurovania z pevných palív na plyn, elektrickú energiu alebo systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie na ohrev vody (solárna, veterná energia , biomasa a pod.), ak sa v dôsledku týchto zmien výrazne znížila spotreba energie,
  c) ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
  d) zo stavieb na bývanie a bytov podľa tretej časti tohto zákona vo vlastníctve sociálne odkázaných
  občanov, 19) občanov starších ako 70 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutých občanov, alebo držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, 20) ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
  e) z garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
  (5) Daňové úľavy podľa odsekov 1, 3, 4 a 5 môže poskytnúť obec všeobecne záväzným nariadením obce
  12b) s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
  _____
  9) § 48 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona SNR č. 419/1991 Zb.
  12b) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
  predpisov.
  12c) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
  predpisov. § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  19) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 243/1993 Z.z. o
  sociálnej odkázanosti.
  20) § 39 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č.151/1988 Zb.,
  ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon SNR o pôsobnosti orgánov Slovenskej
  socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.

  § 13

  Správa dane

  (1) Správu dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov vykonáva obec, na ktorej území sa
  nehnuteľnosť nachádza. 20a) V Bratislave a v Košiciach sú správcom dane príslušné mestské časti. 20b)
  (2) Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona u správcov dane vykonáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky. Kontrolná činnosť iných kontrolných orgánov nie je týmto zákonom dotknutá.
  (3) Na vykonávanie kontroly nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu. 20c)
  _____
  20a) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
  predpisov.
  20b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
  20c) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe.

  § 13a

  Rozpočtové určenie dane

  Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu správcu tejto dane.

  § 14

  Vznik a zánik daňovej povinnosti

  (1) Na vznik alebo na zánik daňovej povinnosti (§ 16 a 19) je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada s výnimkou prípadov podľa § 4 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11c ods. 2.
  (2) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
  (3) zrušený zákonom č. 476/2003 Z.z.

  § 15

  Zdaňovacie obdobie

  Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

  § 16

  Daňové priznanie

  (1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane na rok 1993 do 15. marca 1993. V ďalších rokoch je povinný podať priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažujú zmeny sadzieb dane a zmeny koeficientov podľa § 6, 11 a 11e.
  (2) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome, spoločné časti bytového domu a
  spoločné zariadenia bytového domu alebo ich časti v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 2 ods. 5, § 7 ods. 3, § 11a ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
  (3) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky okolnosti rozhodujúce pre výpočet dane a daň si sám
  vypočítať. Daňovník, ktorým je fyzická osoba, je povinný uviesť aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a daňovník, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené osobitným zákonom. 20e)
  (4) Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) a od dane z bytov podľa § 11c ods. 1 v daňovom priznaní, počínajúc tým zdaňovacím obdobím, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania na toto zdaňovacie obdobie. V zdaňovacom období, v ktorom si daňovník prvýkrát nárok na oslobodenie v daňovom priznaní neuplatní, správca dane je povinný vyrubiť daň, pričom zákonom určená lehota na oslobodenie aj v tomto zdaňovacom období plynie.
  (5) Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. d) až f), ch) až m), od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. d) až f) a od dane z bytov podľa § 11c ods. 2 v daňovom priznaní v tom zdaňovacom období, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie od dane z pozemkov, od dane zo stavieb a od dane z bytov, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania na toto zdaňovacie obdobie.
  (6) Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11c ods. 1 a 2 v
  priebehu roka, daňovník je povinný podať daňové priznanie do 30 dní od zániku oslobodenia.
  _____
  20e) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  § 17

  Zaokrúhľovanie

  (1) Základ dane podľa § 5 ods. 1 a 2 sa zaokrúhľuje na celých 100 Sk nadol.
  (2) Daň s prípadným zvýšením sa zaokrúhľuje na celé Sk nahor.
  (3) Sadzba dane po vynásobení koeficientom podľa § 6 ods. 4, § 11 ods. 3 a § 11e ods. 2 sa vypočítava s presnosťou na stotiny bez zaokrúhľovania.

  § 18

  Vyrubenie dane

  (1) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia podľa stavu k 1. januáru.
  (2) Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11c ods. 2 v priebehu roka, správca dane vyrubí za toto zdaňovacie obdobie daň do 30 dní po podaní priznania.
  (3) V osobitne zložitých alebo odôvodnených prípadoch môže správca dane lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 primerane predĺžiť. 21a)
  (4) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich
  dohody podal priznanie podľa § 16.
  (5) Daň sa vyrubuje platobným výmerom, ktorého vzor vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Daň sa vyrubí prípadne aj na počítačovom výstupe v tlačovej forme, ktorého obsah a grafické usporiadanie údajov sú súhlasné s vydaným vzorom tlačiva. V platobnom výmere je správca dane povinný u fyzickej osoby uviesť aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a u právnickej osoby alebo u fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, aj obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené osobitným zákonom. 20e)
  (6) Ak správca dane zistí, že vyrubená daň je nižšia, ako mala byť vyrubená, dorubí takto zistený rozdiel dodatočným platobným výmerom.

  § 19

  Platenie dane

  (1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná,
  a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach, a to 20% dane do 30. júna, 30% dane do 30.septembra a 50% dane do 30. novembra bežného roka,
  b) v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30.
  septembra a 30. novembra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje.
  (2) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500 Sk a právnickej osobe 5000 Sk, je splatná naraz do 31. marca.
  (3) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

  § 19a

  Penále

  zrušený zákonom č. 476/2003 Z.z.

  § 20

  Konanie

  Ak v tomto zákone sa neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach dane z nehnuteľností podľa osobitného predpisu. 21)
  _____
  21) Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

  PIATA ČASŤ

  SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIA

  § 21

  (1) Vláda Slovenskej republiky môže nariadením vykonať opatrenia na odstránenie nezrovnalostí a
  tvrdostí, ktoré by mohli z tohto zákona vzniknúť pre určité oblasti, skupiny daňovníkov alebo
  nehnuteľností.
  (2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže upraviť vykonávacím predpisom podrobnosti k prvej až piatej časti zákona.

  ŠIESTA ČASŤ

  PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  § 22

  (1) Oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 4 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani a
  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 48/1992 Zb. o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty rozhodnej pre oslobodenie, ak tento zákon neustanovuje iné lehoty. Rovnako sa postupuje aj pri oslobodeniach od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. j), ktoré sa poskytli do 31. decembra 1993. Lehoty na oslobodenia od dane z pozemkov alebo z dane zo stavieb, ktoré by mali uplynúť v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa predlžujú vždy do konca tohto zdaňovacieho obdobia.
  (2) Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na
  domovej dani v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1976 Zb. a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 110/1991 Zb. zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty
  rozhodnej pre oslobodenie.
  (3) Pri stavbách, pri ktorých vznikla daňová povinnosť platiť domovú daň podľa nájomného a ceny
  užívania podľa zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani v roku 1992, vyrubí správca dane daň na rok 1992 po jeho uplynutí z nájomného a ceny užívania pripadajúceho na dobu odo dňa vzniku daňovej povinnosti do konca roka 1992, po zrážke odpočítateľných položiek pripadajúcich na túto dobu.
  (4) Úľavy na dani, na ktoré vznikol nárok podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/1991 Zb. o úľavách na domovej dani, sa poskytnú daňovníkom formou odpočtu od vypočítanej dane z nehnuteľností.

  § 22a

  (1) Daň z pozemkov a daň zo stavieb vypočítaná v daňovom priznaní, prípadne správcom dane na rok 1993 sa zvyšuje o 25 %.
  (2) Daň podľa odseku 1 uhradí daňovník na základe platobného výmeru, prípadne dodatočného platobného výmeru, ktorý vydá správca dane.

  § 22b

  (1) Na byty a nebytové priestory v bytovom dome, spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového domu, ktoré sa nadobudli do vlastníctva 17a) pred 1. januárom 1998, sa vzťahuje tretia časť tohto zákona. Do doby oslobodenia podľa § 11c ods. 1 sa započítava doba oslobodenia podľa § 9 ods. 1 písm. h).
  (2) Na skutočnosti, ktoré nastali pred účinnosťou tohto zákona, sa vzťahujú skoršie predpisy.
  (3) Na kontrolu podľa § 13 sa použijú ustanovenia tohto zákona.
  _____
  17a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
  priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z. Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších
  predpisov.

  § 22c

  Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa stala vlastníkom bytu alebo vlastníkom nebytového
  priestoru podľa osobitného predpisu 23) a právne účinky takého vkladu vznikli pred 1. januárom 2002 podľa osobitného predpisu, 24) na účely tohto zákona sa považuje za daňovníka dane z bytov od 1. januára 2002 a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá previedla taký byt alebo nebytový priestor, nepovažuje sa za daňovníka dane z bytov od 1. januára 2002; ustanovenie § 14 zákona sa v tomto prípade nepoužije.
  _____
  23) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
  priestorov v znení neskorších predpisov.
  24) § 28 ods. 5 a § 79d zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

  § 23

  Daň podľa tohto zákona sa po prvý raz vyrubí na rok 1993.

  § 23a

  (1) Správca dane vydá všeobecne záväzné nariadenie obce na účely tohto zákona prvýkrát na zdaňovacie obdobie roka 2004. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach vydáva s účinnosťou od 1. januára všeobecne záväzné nariadenie obce, len ak sa zmenia sadzby dane z pozemkov, sadzby dane zo stavieb, sadzby dane z bytov, koeficienty alebo sa upravujú úľavy poskytované správcom dane podľa § 12 tohto zákona.
  (2) Na skutočnosti, ktoré nastali do 31. decembra 2003, sa vzťahujú doterajšie predpisy; ak podľa
  doterajších predpisov daňovník uplatnil nárok na oslobodenie od dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov a oslobodenie trvá aj po 1. januári 2004, postupuje sa podľa § 16 tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2004.

  § 24

  Zrušovacie ustanovenia

  Zrušujú sa pre územie Slovenskej republiky
  a) prvá časť ustanovenia § 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33 a 41 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v rozsahu, v akom sa nimi upravuje daň z pozemkov,
  b) zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb.,
  c) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb.,
  d) nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 83/1978 Zb. o oslobodení obytných domov s
  bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane,
  e) vyhláška Ministerstva financií č. 144/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o domovej dani,
  f) vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1976 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 110/1991 Zb.,
  g) vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní
  nájomného na osobitné účty nájomného v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.
  110/1991 Zb.,
  h) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 48/1992 Zb. o daňových úľavách samostatne hospodáriacim roľníkom,
  ch) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/1991 Zb. o úľavách na domovej dani.

  § 25

  Účinnosť

  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
  Zákon č. 87/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 29. aprílom 1993.
  Zákon č. 159/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 1993.
  Zákon č. 317/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1994.
  Zákon č. 279/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1996.
  Zákon č. 205/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 12. júlom 1996.
  Zákon č. 329/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 11. decembrom 1997.
  Zákon č. 219/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 1999.
  Zákon č. 493/2001 Z.z. nadobúda účinnosť l. decembra 2001 okrem čl. I bodu 16 § 23 ods. 5 písm. s) a t) a bodu 57 § 63 ods. 10 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.
  Zákon č. 476/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.

  F.Mikloško v.r.
  J.Čarnogurský v.r.

  Prílohy

  HODNOTA ornej pôdy (OP) a trvalých trávnych porastov (TTP) (pdf, 380kb)