Autorizovaný geodet a kartograf

Sponzorované odkazy:

S ohľadom na potreby štátu v oblasti geodézie a kartografie sa určili podmienky na kvalitu vykonávania geodetických a kartografických činnosti. Z tohto dôvodu sa stanovila potreba overovať vybrané geodetické a kartografické činnosti osobami s vhodným vzdelaním a praxou.

Podľa zákona 215/1995 (o geodézii a kratografii) sú tieto vybrané geodetické a kartografické činnosti nasledovné:

 • a) geometrické plány,
 • b) geodetické činnosti na pozemkové úpravy,
 • c) vytyčovanie hraníc pozemkov,
 • d) zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov,
 • e) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0, 025 km2,
 • f) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0, 025 km2,
 • g) budovanie vytyčovacích sietí,
 • h) vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov,
 • i) meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
 • j) geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území,
 • sú vybrané geodetické a kartografické činnosti, ktoré musia byť autorizačne overené fyzickou osobou ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Tieto vybrané geodetické a kartografické činnosti sa ďalej delia na dve časti. (§7,8 z. 215/1995 o geodézii a kartografii):

V prvej časti a) až e) sú výsledky, ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie. Osoba, ktorá autorizuje takéto geodetické a kartografické činnosti musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore geodézia a kartografia alebo vzdelanie uznané podľa príslušného zákona, päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach a)-e) alebo má prax uznanú a vykoná kvalifikačnú skúšku určenú Úradom geodézie, kartografie a katastra a Komorou geodetov pred Úradom geodézie, kartografie a katastra.

V druhej časti d) až e) sú geodetické a kartografické činnosti komerčného charakteru, z oblasti inžinierskej geodézie, tvorby mapových diel a iné. Narozdiel od podmienok geodetov autorizujúcich činnosť a)-e), skúška sa vykonáva pred Komorou geodetov a kartografov.

Z uvedeného vyplývajú tri rôzne druhy oprávnení, tak ako sú zapísané v zozname Autorizovaných geodetov a kartografov, ktorý spravuje Komora geodetov.
A- geodetické a kartografické činnosti §6 písm. a) až e) zák. 215/1995
B- geodetické a kartografické činnosti §6 písm. d) až j) zák. 215/1995
C- geodetické a kartografické činnosti §6 zák. 215/1996 (tj. všetky uvedené)
Zoznam autorizovaných geodetov a kartografov na stránkach komory geodetov a kartografov.

Autorizačné overenie vykoná geodet na všetkých prvopisoch textom „Náležitosťami a presnosťou zodpovedá presnosťou“, menom a priezviskom, podpisom, dátumom a odtlačkom okrúhlej pečiatky autorizovaného geodeta.
Peciatka autorizovaneho geodeta a kartografa

V pečiatke sú okrem mena a čísla rozdiely v texte:
Rozsah podľa §6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z.z
Rozsah podľa §6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z.z
Rozsah podľa §6 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z

čo samozrejme závisí od rozsahu udelenia autorizačného oprávnenia na geodetické a kartografické činnosti.