Archív kategorií: Archív

Announcement: Vyhláška Úradu geodézie, kartografie, katastra 461/2009

461
VYHLÁŠKA

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 28. októbra 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Upozornenie, od 1.4.2011 vstúpi do platnosti vyhláška 74/2011 Z.z.

Pokračovať v čítaní

Announcement: Katastrálny úrad v Banskej Bystrici

Od 1.10.2013 zanikli správy katastra a ich pôsobnosť prevzali príslušné katastrálne odbory v Banskobystrickom kraji.

Od 1.1.2013 zanikol Katastrálny úrad v Banskej Bystrici a jeho právomoci prevzala Správa katastra Banská Bystrica.

Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica

Tel.: 048 281 96 62
Fax: 048 413 24 35
E-mail: kubb@skgeodesy.sk

Pokračovať v čítaní

Katastrálny zákon 162/1995 účinný od 1.9.2009

Nový katastrálny zákon účinný od 1.9.2009

(toto je novelizovaná (nová) verzia účinná od 1.9.2009, pôvodnú platnú do 1.9.2009 nájdete tu. V tejto verzii sú farebne a preškrtnutím vyznačené zmeny oproti doterajšiemu stavu).

Upozornenie, táto podoba katastrálneho zákona platila do 30.4.2010. Novelizovanú verziu katastrálneho zákona v znení 103/2010 Zb.z. nájdete tu.

(Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon))

Pokračovať v čítaní

Zákon 162/1995, katastrálny zákon

(o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon))
Platnosť od: 4.8.1995
Účinnosť od: 1.1.2008, (s výnimkou – tretí oddiel štvrtej časti nadobúda účinnosť dňom 1.1.1998);

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 54/1995 strana 1510

Upozornenie, od 1.9.2009 je účinná novelizovaná verzia tohto zákona.

Pokračovať v čítaní

Spoplatnovanie informácií z katastra nehnuteľností

Upozornenie, tento text je neaktuálny, prejdite na článok Zákon o správnych poplatkoch – kataster nehnuteľností, v ktorom sú poplatky platné od 1.10.2012.

Správne poplatky pri získavaní informácií z katastra nehnuteľností a správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností sa určujú podľa zákona 145/1995 Z.z. (zákon o správnych poplatkoch), položky 10 – 11. Aktualizovaný o euro € cenník platný od 1.januára 2009

Pokračovať v čítaní