Keď kataster nedodržuje lehotu

Sponzorované odkazy:

Dlhodobým problémom katastra nehnuteľností je nedodržiavanie lehôt pri zápise do katastra nehnuteľností. Jestvuje možnosť ochrany alebo náhrady škôd?

Podľa §43 zákona 162/1995 (katastrálny zákon), je kataster povinný 60 od doručenia verejnej alebo inej listiny (napr. zmluvy, záložnej zmluvy) vykonať zápis do katastra nehnuteľností (poplatok je 2000,-Sk od 1.1.2009 66 €). V prípade potreby môže občan využiť možnosť zrýchleného zápisu do 15 dní, avšak s poplatkom 8000,-Sk (od 1.1.2009 265,50 €). V návrhu na vklad výslovne uveďte, že žiadate o urýchlený zápis, samotné priloženie 8000 (od 1.1. 2009 265,50 €) kolkov nemusí stačiť.

V prípade, že kataster nedodrží skrátenú lehotu, vráti navrhovateľovi rozdiel do štandardného poplatku, teda 6000,-Sk (od 1.1. 2009 199,50 €). V prípade nedodržania lehoty, pre správu katastra nejestvujú žiadne sankcie. Rozdiel v poplatku za zrýchlený zápis si treba vyžiadať, Správa katastra ho nevracia automaticky.

Po uplynutí 60 dňovej lehoty môžte zaslať správe katastra sťažnosť voči jej konaniu a požiadať o urýchlené konanie, môžte tiež uviesť že Vám nekonaním správy katastra vzniká škoda.

Pokiaľ Vám z dôvodu nekonania správy katastra vznikne preukázateľná škoda, máte možnosť súdiť sa o náhradu vzniknutej škody podľa zákona 514/2003 z. Z o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov. V prípade nedodržania lehoty je to 9 § – nesprávny úradný postup.

Zhrnutie:
Lehota pre zápisu do katastra: 60 dní
Lehota pre urýchlený (zrýchlený) zápisu do katastra: 15 dní

_____

Stav Vášho podania môžte sledovať na stránkach katasterportál-u v časti Informácie o katastrálnom konaní.

Pokiaľ neviete číslo podania, vyhľadajte si na stránkach katasterportál-u list vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorej sa týka Vaše podanie, na jeho začiatku bude uvedený červený text
PLOMBA O ZMENE PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V – 333/2008,
kde V je značka listiny (čiže druh podania) a vyhľadaním v Informáciách o katastrálnom konaní.