Spoplatnovanie informácií z katastra nehnuteľností

Sponzorované odkazy:

Upozornenie, tento text je neaktuálny, prejdite na článok Zákon o správnych poplatkoch – kataster nehnuteľností, v ktorom sú poplatky platné od 1.10.2012.

Správne poplatky pri získavaní informácií z katastra nehnuteľností a správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností sa určujú podľa zákona 145/1995 Z.z. (zákon o správnych poplatkoch), položky 10 – 11. Aktualizovaný o euro € cenník platný od 1.januára 2009

Podľa príslušného zákona môžme správne (katastrálne) poplatky rozdeliť na dve časti. V prvej časti sú poplatky za získanie informácií z katastra nehnuteľností, v druhej časti sú poplatky za zmeny v katastri nehnuteľností (poplatok za vklad do katastra)

Cenník správny poplatkov sa z dôvodu prechodu na euro mení podľa zákona 465/2008.

Nasleduje znenie príslušnej časti zákona

Položka 10

Informácia/materiál Suma
a) Vydanie1. výpisu z katastra nehnuteľností,
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách,
3. identifikácie parciel (písomnej alebo grafickej), za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel,
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4,
5. kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového
katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov,
ktoré sú verejnými listinami
8 €
b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmene a) 3 €
c) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností podľa písmena a), ktoré nie sú verejnými listinami 3 €
d) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu neverejných listín uvedených v písmene c) 1,50€
e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo skoršieho písomného a mapového operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti a ďalších súvisiacich dokumentačných materiálov na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia výpisu, odpisu alebo náčrtu v rámci jedného katastrálneho územi 3 €
f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru
geodetických informácií katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia,
na vyhotovenie geometrického plánu alebo vytyčovacieho náčrtu
6,50€
g) Poskytnutie informácií zo skoršieho písomného a mapového katastrálneho operátu
preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iného operátu súvisiaceho s katastrom
nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia, na vyhotovenie geometrického
plánu alebo vytyčovacieho náčrtu
6,50€
h) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre exekučné konanie,
konkurzné konanie, likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci
jedného katastrálneho územia
6,50€
i) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel
právneho stavu (v prípade, ak stav C katastra nehnuteľností nie je zhodný s právnym stavom,
súčet parciel právneho stavu a stavu registra C katastra nehnuteľností)
8 €
j) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 6,50€
k) Overenie zriadenia a aktualizácie geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov 6,50€
l) Overenie merania, digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných
štátnych mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár
6,50€
m) Vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu 3 €

Oslobodenie

Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.

Poznámky

1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a) až e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem a s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody; s pozemkovými úpravami, s vyhotovením lesných hospodárskych plánov.

2. Úkon spoplatňovaný podľa tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.

3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)

4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).

5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.

6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.

7. Poplatníkom za úkony podľa položky 10 písm. f), g), i), j) až l) je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.

Položka 11

Informácia/materál Suma
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 66 €

Koniec znenia príslušnej časti zákona

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 8 000 Sk / 265,50 € , ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.

Poznámka


Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.


Poznámka druhá

Ak ste podali návrh na vklad do katastra nehnuteľností s poplatkom vo výške 8000 Sk / 265,50 € , tj. zrýchlený vklad a správa katastra prekročila termín, je povinná rozdiel v poplatku za normálny vklad za 2000 Sk / 66 € vrátiť. Kataster poplatok (rozdiel) nevracia aicky, treba si ho vyžiadať.

Ak správa katastra alebo iný úrad katastra nehnuteľností nerozhodol včas,  pričom Vám vznikla škoda, prečítajte si článok Keď kataster nedodržuje lehotu.

Kópia listiny

Vyhotovenie kópií listín je spoplatnené podľa položky 2, písm. b) zákona nasledovne:

b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 1,5 eura