Zmeny vo vyhláške 461/2009 Z.z. vyhláškou 74/2011 Z.z.

Sponzorované odkazy:

Porovnanie zmien vo vyhláške 461/2009 Z.z. zmenená a doplnená vyhláškou 74/2011 Z.z.

Pripravili sme pre Vás prehľadné vyznačenie zmien, ktoré priniesla vyhláška 74/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Stiahnuť dokument do počítača.