Register obnovenej evidencie pozemkov

Sponzorované odkazy:

Register obnovenej evidencie pozemkov (skr. ROEP) je zápis pozemkov a vlastníckych práv k nim na list vlastníctva v katastri nehnuteľností. Takéto pozemky boli do zápisu registra evidované iba v určenom operáte (napríklad v pozemkovej knihe) alebo v iných listinách.

Konanie ROEP sa uskutočňuje podľa zákona 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ďalšie podrobnosti ustanovuje vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra 157/1996 Z.z. a tiež metodický návod MN 74.20.73.47.00 – Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov.