74.20.73.82.00 – Ponukový cenník geodetických a kartografických výkonov

Sponzorované odkazy:

Ponukový cenník vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Výkony ocenené v tomto cenníku nie sú totožné s výkonmi ocenenými správnymi poplatkami

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Chlumeckého č. 2, P. O. BOX 57, 820 12 Bratislava 212

74.20.73.82.00 – PC/05

PONUKOVÝ CENNÍK GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH VÝKONOV
podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Platí od 1. januára 2009

Spracoval: Odbor geodézie a katastra Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Schválil: Podpredseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ing. Vladimír Stankovský 9. decembra 2008 číslo PP – 7563/2008.
Vydal: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

OBSAH

ÚVOD
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Oddiel I – Pravidlá  na používanie ponukového cenníka
Oddiel II – Zoznam použitých skratiek
DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ  PODMIENKY
TRETIA ČASŤ
VÝKONY
84.4 Vydanie údajov zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
84.31 Vyhotovenie kópií z textových a grafických predlôh
84.32 Poskytovanie údajov z bázy údajov AIS GKK
82.11 Zapožičanie máp KN
82.14 Vydanie preukazu na vstup do štátnej dokumentácie

ÚVOD

Ponukový cenník vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Výkony ocenené v tomto cenníku nie sú totožné s výkonmi ocenenými správnymi poplatkami1). Ponukový cenník sa vydáva za účelom stanoviť rovnakú cenovú úroveň za obdobné výkony na území Slovenskej republiky. Ponukový cenník je informáciou o cenách výkonov pre kupujúcich a podkladom pre dohodovanie cien výkonov podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších predpisov medzi správou katastra ako predávajúcim a právnickými a fyzickými osobami ako kupujúcimi, v závislosti na vývoji ponuky a dopytu.

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Oddiel I

Pravidlá na používanie ponukového cenníka

1.Ponukový cenník obsahuje vybrané výkony podľa číselníka štatistickej klasifikácie produkcie (ďalej len klasifikácia) rezortu geodézie, kartografie a katastra2) v súlade s Vyhláškou Štatistického úradu SR č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva štatistická klasifikácia produkcie. Klasifikácia je celoštátne platná, určená na štatistické účely a na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov3). Výkon je jednoznačne klasifikovaný úplným číselným znakom.

2.Tabuľky ponukového cenníka sú doplnené:
a)kvalitatívnymi podmienkami,
b)dodacími podmienkami,
c)mernou jednotkou,
d)prirážkami a zrážkami,
e)poznámkami.

3.Výkony uvedené v ponukovom cenníku sa zaokrúhľujú v rámci dodávky alebo etapy dodávky:
a)pri rozsahu menšom ako jedna merná jednotka na jednu mernú jednotku,
b)pri rozsahu väčšom ako jedna merná jednotka na celé merné jednotky, a to časť do 0,49 smerom dolu a časť od 0,50 vrátane smerom hore.
4.Tabuľkové prirážky a zrážky sa navzájom spočítavajú podľa matematických zásad.
5.Dohoda o cene4) sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim spravidla písomnou formou pri uzatváraní zmluvy.
6.Elektrografická kópia je kópia vyhotovená elektrografickým postupom využívajúcim vlastnosti fotopolovodičov na vytvorenie latentného obrazu, ktorého náboj v priebehu vyvolania púta pigment.
____
1) Položka 10 Zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2) Smernice ÚGKK SR o štatistickej klasifikácii produkcie pre rezort geodézie, kartografie a katastra S 84.11.13.31.00-08.
3) Zákon NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
4) § 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Oddiel  II

Zoznam použitých skratiek

1. ÚGKK SR Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
2. NR SR Národná rada Slovenskej republiky
3. Katastrálny úrad
4. SK Správa katastra
5. JKV Jednotná klasifikácia výkonov
6. MJ Merná jednotka
7. KN Kataster nehnuteľností
8. AIS GKK Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra
9. ML Mapový list
10. SPI KN Súbor popisných informácií katastra nehnuteľností
11. SGI KN Súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností
12. UO Určený operát
13. vgi Výmenný súbor grafických informácií
14. SH Skutočná hodina
15. k. ú. Katastrálne územie
16. PKV Pozemkovoknižná vložka
17. LV List vlastníctva
18. GP Geometrický plán

DRUHÁ  ČASŤ
VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.Ceny uvedené v  ponukovom cenníku sú vytvorené pre výkony, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú vymedzené číselnými znakmi, názvami, mernými jednotkami,  kvalitatívnymi a dodacími podmienkami ustanovenými v  tabuľkách. Opakujúce sa odchýlky od kvalitatívnych a dodacích podmienok sú vyjadrené tabuľkovými prirážkami a zrážkami.

2.Výkony súvisiace s poskytovaním informácií pre potreby vyhotovenia geometrických plánov a vytýčenia hraníc pozemkov sa podľa ponukového cenníka nespoplatňujú (vrátane poznámky č. 2 položky 10 Sadzobníka správnych poplatkov Zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

3.Ceny uvedené v ponukovom cenníku obsahujú:
a)pri výkonoch tabuľky č. 84.31 náklady na uskutočnenie výkonov,
b)pri výkonoch tabuliek č. 84.4 a 84.32 náklady na uskutočnenie výkonov, ako aj náklady na budovanie a údržbu bodového poľa a tvorbu mapových diel.

4.Predávajúci odovzdáva kupujúcim, pokiaľ sa nedohodnú inak dokumentáciu podľa dodacích podmienok.

5.Pri aplikovaní kvalitatívnych podmienok sa postupuje podľa platných právnych a interných predpisov ÚGKK SR.

6.Ponukový cenník nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

TRETIA ČASŤ
VÝKONY

84.4 Vydanie údajov zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností

Kvalitatívne podmienky:
Inštrukcia na dokumentačnú činnosť a skartačný plán dokumentačných fondov č. 984 800 I/96, ÚGKK SR z 26. februára 1996 č. GK – 200/1996.

Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy 984 210 MN – 1/95, ÚGKK SR zo 17. augusta 1995 č. NP – 3467/1995.

Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy 984 420 MN – 1/95, ÚGKK SR z 20. decembra 1995 č. NP – 4876/95.

Metodický návod na digitalizáciu nečíselných máp katastra nehnuteľností a ich aktualizáciu MN 74.20.73.46.10, ÚGKK SR z 18. apríla 2002 č. P – 1561/2002.

Smernice na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra S 74.20.73.84.00, ÚGKK SR z 22.novembra 1999 č. P – 3558/1999.

Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (úplné znenie s Dodatkom č. 1/97) 984 410 MN-1/96, MP SR z 23. októbra 1997 č. 91 – I/97 – 430.

Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (úplné znenie)     MN 74.20.73.41.10, ÚGKK SR z 2. augusta 2002 č. P – 3389/2002, MP SR z 2. augusta 2002 č. 2247/2002 – 1000.

Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov MN 74.20.73.47.00, ÚGKK SR z 29. júna 2006 č. 3442-2006-PP, MP SR z 27. júna 2006 č. 4650/2006-910.

Inštrukcia na práce v polohových bodových poliach I 74.20.73.12.00, ÚGKK SR               z 20. decembra 1994 č. NP – 3638/94.

Smernice na spravovanie geodetických základov S 74.20.73.11.00, ÚGKK SR z 26. júla 2006 č. P – 3878/2006.

Dodacie podmienky:
Číselné a grafické údaje.
Údaje zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností vo výmennom formáte na technických nosičoch /pol. 06/.

Položka Výkon MJ Cena v €
(Cena v Sk)
01 Vydanie geodetických údajov bodov
základného polohového bodového poľa
a nivelačných údajov bodov základného
výškového bodového poľa.
bod 2,32
(69,89)
02 Vydanie geodetických údajov bodov
podrobného polohového bodového
poľa a nivelačných údajov bodov
podrobného výškového bodového poľa.
bod 1,32
(39,77)
03 Vydanie zoznamu súradníc bodov
základného polohového bodového poľa.
bod 1,32
(39.77)
04 Vydanie zoznamu súradníc bodov
podrobného polohového bodového poľa.
bod 0,33
(9,94)
05 Vydanie zoznamu súradníc
podrobných polohopisných bodov.
bod 0,16
(4,82)
06 Poskytovanie údajov zo súboru
geodetických informácií KN na
technických nosičoch
(výrezy zo súborov KNxxxxxx.vgi,
UOxxxxxx.vgi, BJxxxxxx.vgi).
100 bodov 3,31
(99,72)

Prirážky:

Pri vydaní zoznamu súradníc bodov základného alebo podrobného polohového bodového poľa doplneného nadmorskými výškami bodov, sa ceny položiek 03 a 04 zvyšujú o 10%.

Zrážky:

V prípade oprávneného čerpania viac ako 10 MJ sa cena položky 06 znižuje o 60 %.

Poznámky:

a)Cena technického nosiča nie je v cenách položiek.
b)Podľa položky 06 sa neposkytujú údaje v rozsahu celého katastrálneho územia. Údaje za celé k. ú. sa poskytujú a spoplatňujú podľa položky 02 výkonu 84.3.
c)V položke 06 nie sú zahrnuté výkony spoplatňované podľa položiek 01 až 04.

84.31 Vyhotovenie  kópií z textových a grafických predlôh

Kvalitatívne podmienky:

Podľa príslušných výkonov.
Dodacie podmienky:
Kópie textových alebo grafických predlôh.

Položka Výkona MJ

Cena v €
(Cena v Sk)

01 Vyhotovenie čiernobielej elektrografickej
Formát A4.

Formát

A4

A3

0,16
(4,82)

0,33
(9,94)

02 Vyhotovenie elektrografickej kópie
na veľkoformátových kopírovacích strojoch.

ML

A0

3,31
(99,72)
03 Vyhotovenie farebnej kópie
(spôsob vyhotovenia – skenovanie a
následné vytlačenie na farebnej tlačiarni).

Formát

A4

A3

0,99
(29,82)

1,65
(49,71)

04 Vyhľadávanie dokumentov uložených
v zbierke listín a vo všeobecnej
dokumentácii katastra nehnuteľností.
predloha 0,99
(29,82)
05 Vyhotovenie kópie ML (v k. ú. kde
sú grafické súbory – vykreslenie
pomocou plotra)
ML 3,31
(99,72)

Poznámky:

a)Predlohy sú dokumenty uložené v zbierke listín a vo všeobecnej dokumentácii katastra nehnuteľností. Vyhľadávanie predlohy sa účtuje len pri vyhľadávaní dokumentov v časovom odstupe od vyhotovenia povinnej písomnej dokumentácie.
b)V cene položky 04 nie sú zahrnuté výkony v položkách č. 01, 02, 03 a 05.

84.32 Poskytovanie údajov z bázy údajov AIS GKK

Kvalitatívne podmienky:
Smernice na spravovanie katastra nehnuteľností S 74.20.73.40.00 ÚGKK SR z 15. marca 2000 č. P – 1459/2000.
Smernice na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra S 74.20.73.84.00, ÚGKK SR z 22. novembra 1999 č. P – 3558/1999.

Dodacie podmienky:
Číselné, textové alebo grafické údaje.

Položka Výkon MJ Cena v €
(Cena v Sk)
01 Hromadné poskytovanie údajov z
AIS GKK z SPI KN na technických nosičoch.
k. ú. 99,58
(2999,95)
02 Hromadné poskytovanie údajov z
AIS GKK SGI KN na technických nosičoch.
k. ú. 99,58
(2999,95)
03 Hromadné poskytovanie údajov zo
SPI KN ako súpis nehnuteľností, alebo
súpis vlastníkov a iných oprávnených osôb,
alebo neštandardné výstupné zostavy
(§ 20 písm. b) Vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva katastrálny zákon).
Jedna zostava v rámci k. ú. 33,19
(999,88)
04 Vyhľadanie údajov z SPI KN podľa
vlastníka alebo inej oprávnenej osoby
v rámci okresu.
Okres 9,95
(299,75)
05 Vyhľadávanie údajov zo skoršieho operátu
alebo iného operátu súvisiaceho s KN podľa
vlastníka alebo inej oprávnenej osoby,
alebo podľa parcely.
k. ú. 3,31
(99,72)
06 Porovnanie zhodnosti údajov doterajšieho
stavu výkazu výmer geometrického
plánu s platnými údajmi KN.
20 parciel GP 3,31
(99,72)
07 Poskytovanie rastrových súborov
katastrálnych máp, alebo máp určeného
operátu
ML 3,31
(99,72)

Poznámky:

a) Cena technického nosiča nie je v cene položiek započítaná.
b) Výmenný formát pre poskytovanie údajov z AIS GKK je definovaný v smerniciach na prevádzkovanie AIS GKK a je záväzným formátom pre výmenu informácií.
c) V prípade poskytovania údajov na technických nosičoch, SK poskytuje výhradne samostatné údaje bez programového vybavenia.
d) Položka 01 zahŕňa všetky údaje SPI KN okrem údajov podľa zákona NR SR č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.
e) Položka 02 zahŕňa všetky údaje SGI KN (KNxxxxxx.vgi, UOxxxxxx.vgi, BJxxxxxx.vgi).
f) Ak má správa katastra detašované pracovisko, výkon podľa položky 04 sa poskytuje a spoplatňuje samostatne na každom z pracovísk.
g) Výsledkom výkonu podľa položiek 04 a 05 je písomné oznámenie s uvedením k. ú. a čísla LV, resp. čísla PKV, v ktorých je vlastníctvo evidované. V prípade negatívneho zistenia, je výstupom týchto položiek písomné oznámenie o neevidovanom vlastníctve.
Na požiadanie objednávateľa vyhotoví SK výpis zo zistených  LV, resp. PKV, a tento spoplatní správnym poplatkom.
h) Ak sú porovnávané údaje podľa položky 06 zhodné, nad popisové pole geometrického plánu sa uvedie: „Údaje zhodné ku dňu xx.xx.xxxx.“, riadková pečiatka správy katastra,  a podpis pracovníka, ktorý túto činnosť vykonal.

Prirážky:

Ak sa hromadné údaje podľa položky  01  poskytujú aj tlačovými výstupmi, cena sa zvyšuje o 16,59 € (499,79 Sk) za MJ.
Ak sa hromadné údaje podľa položky  02  poskytujú aj tlačovými výstupmi, cena je 3,31 € (99,72 Sk) za 1 ML.
Ak katastrálne územie má viac ako 3000 parciel cena podľa položiek 01 a 02 sa zvyšuje o 50%.

82.11 Zapožičanie máp KN

Kvalitatívne podmienky:
Pokyny ÚGKK SR zo dňa 26. septembra 1996 č. NP 3307/1996, ktorými sa vydávajú vzorové zmluvy na použitie operátu štátneho mapového diela a bázy údajov pre geografický informačný systém.

Inštrukcia na dokumentačnú činnosť a skartačný plán dokumentačných fondov č. 984 800 I/96, ÚGKK SR z 26. februára č. GK – 200/1996.

Pokyny ÚGKK SR zo dňa 30. apríla 2002 č. P 1588/2002 na skenovanie a transformáciu máp katastra nehnuteľností.

Dodacie podmienky:
Mapy KN.

Položka Výkon MJ

Cena €
(Cena Sk)

01 Zapožičanie máp KN. ML 4,97
(149,73)
02 Účasť pracovníka SK pri zapožičaní máp z KN. SH 6,63
(199,74)

Poznámky:

a)Zapožičanie máp  KN je obmedzené na nevyhnutný čas a iba za účelom vyhotovenia kópií, digitalizácie a skenovania máp pri budovaní informačných systémov a za účelom napr. zakreslenia obvodu zastavaného územia obce do jej vlastných podkladov.
b)Ak sa odberateľ zmluvne zaviaže dodať grafickú časť katastrálnej mapy v aktualizovanom stave a v požadovanej štruktúre, je možné poplatok primerane znížiť, prípadne odpustiť.
c)Položka 01 zahrňuje zapožičanie katastrálnej mapy, pozemkovoknižnej mapy, mapy pozemkového katastra, mapy určeného operátu  a máp iných operátov, ktoré využíva KN.
d)Zapožičanie rozsiahlych geometrických plánov, alebo inej technickej dokumentácie z SGI KN pre účely vyhotovenia kópií sa nespoplatňuje a účtuje sa len poplatok podľa položky 02.

82.14 Vydanie preukazu na vstup do štátnej dokumentácie

Kvalitatívne podmienky:
Inštrukcia na dokumentačnú činnosť a skartačný plán dokumentačných fondov č. 984 800 I/96, ÚGKK SR z 26. februára 1996 č. GK – 200/1996.

Dodacie podmienky:

Položka Výkon MJ

Cena v €

(Cena v Sk)

01 Vydanie preukazu. Preukaz

3,31
(99,72)

02 Predĺženie platnosti preukazu Preukaz

1,65
(49,71)

03 Vydanie preukazu ako náhrady za
stratený, zničený, odcudzený alebo
poškodený preukaz.
Preukaz

9,95
(299,75)

Poznámky:

Vydanie preukazu na vstup na cudzie nehnuteľnosti sa oceňuje podľa položky 6, zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk


Cenník správnych poplatkov – poplatky za vklad, kópia z mapy KN atď. upravuje zákon o správnych poplatkoch