Okres Banská Bystrica – Správa katastra Banská Bystrica

Sponzorované odkazy:

Katastrálne územia v pôsobnosti OÚ Banská Bystrica, katastrálny odbor

Obec a katastrálne územie

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Sásová
Radvaň
Podlavice
Kremnička
Šalková
Senica
Kostiviarska
Uľanka

Badín
Badín

Baláže
Baláže

Brusno
Brusno

Čerín
Čačín

Čerín
Čerín

Dolná Mičiná
Dolná Mičiná

Dolný Harmanec
Dolný Harmanec

Donovaly
Donovaly

Dúbravica
Dúbravica

Harmanec
Harmanec

Hiadeľ
Hiadeľ

Horná Mičiná
Horná Mičiná

Horné Pršany
Horné Pršany

Hrochoť
Hrochoť

Hronsek
Hronsek

Kordíky
Kordíky

Králiky
Králiky

Kynceľová
Kynceľová

Ľubietová
Ľubietová

Lučatín
Lučatín

Malachov
Malachov

Medzibrod
Medzibrod

Moštenica
Moštenica

Motyčky
Motyčky

Môlča
Môlča

Nemce
Nemce

Oravce
Oravce

Podkonice
Podkonice

Pohronský Bukovec
Pohronský Bukovec

Poniky
Poniky

Povrazník
Povrazník

Priechod
Priechod

Riečka
Riečka

Sebedín-Bečov
Bečov
Sebedín

Selce
Selce

Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča

Staré Hory
Staré Hory

Strelníky
Strelníky

Špania Dolina
Špania Dolina

Tajov
Tajov

Turecká
Turecká

Vlkanová
Vlkanová

Kataster nehnuteľností Banská Bystrica, zodpovedný úrad Správa katastra Banská Bystrica