Návrh novely zákona o notároch a katastrálneho zákona

Sponzorované odkazy:

K článku IV (zákon o správnych poplatkoch)

K bodu 1 (§ 4 ods. 2)

Navrhuje sa oslobodenie od platenia správnych poplatkov za poskytovanie informácií z katastra i pre orgány prokuratúry.

K bodom 2 až 4 (položka 10, 11, 49a)

V nadväznosti na novú úpravu katastrálneho zákona v časti poskytovania informácií z katastrálneho operátu je potrebné upraviť aj správne poplatky za poskytované informácie. Zároveň bolo potrebné ustanoviť oslobodenie od platenia správnych poplatkov pre organizácie zriadené Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pre usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami – diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami a cestami I. triedy. Vzhľadom na veľký rozsah zaberaných pozemkov u týchto líniových stavieb by sa zvýšili výdavky zo štátneho rozpočtu pri realizácii usporiadania vlastníckych práv k týmto pozemkom. Podľa vykonanej analýzy pri majetkovoprávnom vyporiadaní pozemkov pod diaľnicu D1 a pod rýchlostnú komunikáciu R1 je dotknutých približne 17.155 vlastníkov pozemkov a ide približne o 13.034 pozemkov čo vyžaduje značný nápor na úlohy výkonu štátnej správy katastra a tiež predstavuje zvýšené finančné náklady na verejné financie.

Rozvoj elektronickej komunikácie verejnej správy s občanmi aj v oblasti katastra je potrebné podnietiť poplatkovými úľavami. Obdobnú úpravu obsahuje i zákon o súdnych poplatkoch.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vykonáva tieto úkony podľa zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a doplnení niektorých ďalších zákonov a ich úprava v zákone o správnych poplatkoch absentovala.

K článku V (splnomocňovacie ustanovenie)

Vzhľadom na predkladanú siedmu novelu katastrálneho zákona odporúča sa vydanie úplného znenia katastrálneho zákona v Zbierke zákonov.

K článku VI (účinnosť)

Navrhuje sa účinnosť právneho predpisu.

Bratislava, 25. marec 2009

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

Štefan Harabin

podpredseda vlády

a minister spravodlivosti

Slovenskej republiky