Návrh novely zákona o notároch a katastrálneho zákona

Sponzorované odkazy:

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z. a zákona č. 297/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 1. Za § 1 sa vkladajú § 1a a 1b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti

§ 1a

(1) Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

(2) Autorizáciu zmluvy podľa odseku 1 advokát potvrdí v doložke o autorizácii, ktorá obsahuje

a) vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval podľa odseku 1,

b) údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje,

c) miesto a dátum vydania doložky o autorizácii,

d) meno, priezvisko a podpis advokáta,

e) odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedená adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

(3) Vzor doložky o autorizácii je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

§ 1b

(1) Ak advokát nepozná účastníkov, ich zástupcov, títo musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti.

(2) Ak advokát napriek postupu podľa odseku 1 nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov.

(3) Ak sa ani napriek postupu podľa odseku 2 advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.

(4) Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie podania na správu katastra, advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone.“.

 1. V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej korupcie ani ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za takýto trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu.6).“.

 1. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

 1. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Komora môže na návrh predsedu Revíznej komisie komory pozastaviť výkon advokácie tomu, proti komu bol podaný návrh na začatie disciplinárneho konania, a to až do právoplatného skončenia veci.“.

 1. § 18 odsek 2 znie:

„(2) Advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.“.

 1. § 18 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) „Advokát je povinný v priebehu poskytovania právej služby informovať klienta, ktorý je spotrebiteľom právnej služby o výške odmeny za úkon právnej služby ešte pred začatím tohto úkonu, inak mu odmena nepatrí. To neplatí v prípade, ak je potrebné úkon právnej služby vykonať bezodkladne.

(5) Odmena advokátovi nepatrí za tie úkony, pri ktorých nepostupoval s odbornou starostlivosťou.“.

 1. § 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Advokát nemôže požadovať ani prijať odmenu od klienta za právne služby v konaní pred súdom, ak podľa rozhodnutia súdu nebola priznaná náhrada trov konania klientovi z dôvodu, že služby neboli poskytnuté s odbornou starostlivosťou; v prípade, ak bola z tohto dôvodu rozhodnutím súdu náhrada trov znížená, nemôže advokát požadovať a prijať odmenu od klienta za právne služby v rozsahu takéhoto zníženia. To platí aj v prípade, ak advokát nevykonal úkon potrebný k priznaniu náhrady trov konania.“.

 1. § 25 znie:

㤠25

Ak osobitný zákon neustanovuje inak, odmenu advokátovi ustanovenému alebo určenému z úradnej moci uhradí štát14a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

 1. V § 26 odsek 4 znie:

„(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, advokát sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho žiadať.“.

 1. V § 71 sa odsek 2, dopĺňa písmenom k), ktoré znie: „k) vydáva záväzné potvrdenie o forme výkonu advokácie podľa § 12 tohto zákona a o skutočnosti či advokát je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa osobitného predpisu.“.

 1. Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠82a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009

Na zmluvy o prevode nehnuteľností spísané advokátom do 31. augusta 2009 sa vzťahujú ustanovenia zákona v znení účinnom do 31. augusta 2009.“.

 1. V § 87 ods. 2 prvá veta znie: „Komora vedie zoznam advokátov, ktorých môže Centrum právnej pomoci23) určiť alebo súd ustanoviť na poskytovanie právnej pomoci podľa osobitného predpisu.“.

 1. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3

k zákonu č. 586/2003 Z. z.

VZOR DOLOŽKY O AUTORIZÁCII

doložka o autorizácii

a)

vyhlásenie advokáta, že zmluvu autorizoval podľa § 1a ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. …./2008 Z. z.

b)

údaj o počte listov zmluvy

c)

miesto a dátum autorizácie zmluvy

d)

meno, priezvisko a podpis autorizujúceho advokáta

e)

odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedené meno advokáta, adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu

v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.“.