Návrh novely zákona o notároch a katastrálneho zákona

Sponzorované odkazy:

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002,  zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z. a zákona č. 384/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

o

 1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „práve zodpovedajúcom vecnému bremenu a“ a slová „a o iných právach a povinnostiach z vecného bremena, ak boli zriadené ako vecné práva k nehnuteľnostiam,“.

 1. V § 7 písm. b) sa za slová „parcelné čísla,“ vkladajú slová: „údaje o parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape, údaje o parcelách registra „E“ evidovaných na mape určeného operátu,“.

 1. V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Katastrálny operát sa vedie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.“.

 1. V § 8 ods. 1 písm. b) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

„2. Vybrané údaje o nehnuteľnostiach, údaje o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách a iné údaje, ktoré sa zapisujú do listu vlastníctva. List vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia a skladá sa

z časti „A – majetková podstata“, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmeru, druh pozemku, kód spôsobu využívania pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A,

z časti „B – vlastník alebo iná oprávnená osoba“, ktorá obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko alebo názov vlastníka nehnuteľnosti alebo inej oprávnenej osoby, dátum narodenia, rodné číslo alebo identifikačné číslo organizácie, spoluvlastnícky podiel, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, byty a nebytové priestory, nájomné práva k pozemkom, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam,

z časti „C- ťarcha“, ktorá obsahuje vecné bremeno (obsah vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv (označenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C; v časti C sa výška dlhu neuvádza,“.

Doterajší bod 2 sa označuje ako bod 3.

 1. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

 1. V § 12 písm. b) sa slová „správy katastra“ nahrádzajú slovami „ katastrálne úrady“.

 1. V § 12 písm. c) sa slová „správ katastra“ nahrádzajú slovami „katastrálnych úradov“.

 1. V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Katastrálnej inšpekcii podliehajú fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické činnosti a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa preberajú do katastra alebo pri výkone ktorých sa využívajú údaje katastra, a to najmä geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie a zobrazovanie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

 1. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Pôsobnosť katastrálnej inšpekcie

„(1) Katastrálny inšpektor pri zabezpečovaní úloh v oblasti katastra

a) kontroluje úroveň spravovania katastra a súvisiacich činností,

b) schvaľuje projekty úloh vecného plánu a vyjadruje sa k objektívnosti správ týkajúcich sa hodnotenia činností, ktoré patria do jeho vecnej pôsobnosti,

c) ukladá kontrolovaným subjektom prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich splnenie v určenej lehote,

d) ukladá kontrolovaným subjektom odstrániť zistené nedostatky v priebehu kontroly alebo v určenej lehote, ak ide o drobné a formálne nedostatky, ktoré nevyžadujú prijatie osobitných opatrení.

(2) Katastrálny inšpektor pri kontrole fyzických osôb a právnických osôb kontroluje

a) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, administratívnych opatrení a technických noriem v oblasti geodézie, kartografie a katastra,

b) výsledky meračských prác a ich premietnutie v súbore geodetických informácií.“.

 1. V § 16a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Katastrálny úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v katastrálnom úrade a na správach katastra a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v katastrálnom úrade a na správach katastra.“.

 1. V § 22 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa vo viacerých územných obvodoch správ katastra, je príslušná konať o celom návrhu ktorákoľvek z príslušných správ katastra. Správa katastra, ktorá o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutú správu katastra. Správa katastra, ktorá o povolení vkladu rozhodla, jedno vyhotovenie zmluvy s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu zašle dotknutej správe katastra.“.

(4) Katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky.“

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

 1. § 23 znie :

㤠23

(1) Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh.

(2) Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis.

(3) Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a opatrené zaručeným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou.“.

 1. V § 26 ods. 1 sa slová „správy katastra“ nahrádzajú slovami „katastrálneho úradu“.

 1. § 27 vrátane nadpisu znie:

㤠27

Oznamovacia povinnosť

Úrad, katastrálne úrady a správy katastra oznamujú príslušným štátnym orgánom skutočnosť nasvedčujúcu, že došlo k porušeniu všeobecne záväzného právneho predpisu, o ktorej sa dozvedeli pri výkone štátnej správy.“.

 1. V § 30 odseky 3 až 6 znejú:

„(3) Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania alebo oprávnená osoba podľa osobitného predpisu podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré sa zverejní na internetovej stránke úradu. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušnú správu katastra. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie správa katastra vymaže z evidencie.

(4) Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje

a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu,

b) označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,

c) označenie právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony.

(5) Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach. Ďalšími prílohami sú:

a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,

b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,

c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku,

d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje podľa § 42 ods. 3,

e) oznámenie podľa odseku 3 v listinnej podobe.

(6) Správa katastra na návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10, 10a a 10aa sa vypúšťajú.

 1. § 31 znie:

㤠31

(1) Správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť, alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti,10b) ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

(2) Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, správa katastra posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky pre povolenie vkladu.

(3) Ak pri uzatváraní zmluvy o prevode nehnuteľnosti zastupuje účastníka zástupca na základe plnomocenstva, plnomocenstvo musí byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice; to neplatí, ak splnomocniteľ podpisuje plnomocenstvo v zahraničí.

(4) Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

(5) Rozhodnutie, ktorým sa vklad povoľuje obsahuje :

a) označenie správy katastra, ktorá o vklade rozhodla,

b) číslo vkladu,

c) označenie účastníkov konania,

d) označenie právneho úkonu a nehnuteľností, ktorých sa právny úkon týka,

e) deň, kedy správa katastra o vklade rozhodla,

f) deň, kedy nastali právne účinky vkladu.

g) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vklad povolila

h) odtlačok okrúhlej pečiatky správy katastra.“

(6) Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania.

(7) Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu správa katastra doručí všetkým účastníkom konania.

(8) Správa katastra doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak správa katastra podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.

 1. § 31a sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie: „f) právo nakladať s nehnuteľnosťou je obmedzené podľa osobitného predpisu.10)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Napr. § 50, 425 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.“.

 1. § 31b sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „g) vo veci koná iná príslušná správa katastra.“.

 1. V § 32 odsek 2 znie:

„(2) Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky pre povolenie vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní.“.

 1. V § 33 sa vypúšťa odsek 3.

 1. Za § 33 sa vkladá nový § 33a, ktorý znie:

㤠33a

(1) Overovanie spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad vykonáva komisia na overovanie spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad (ďalej len „komisia na overovanie“).

(2) Predsedu, podpredsedu a ďalších členov komisie na overovanie vymenúva predseda úradu zo zamestnancov úradu, zo zamestnancov katastrálnych úradov a z ďalších odborníkov z vysokých škôl, vedeckých inštitúcií, stavovských organizácií a štátnych orgánov.

(3) Po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou na overovanie vydá predseda úradu na návrh komisie na overovanie zamestnancovi katastrálneho úradu oprávnenie na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad.

(4) Komisia na overovanie odporučí na návrh katastrálneho inšpektora, katastrálneho úradu alebo príslušnej správy katastra predsedovi úradu odobrať oprávnenie na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad zamestnancovi, ktorý obzvlášť hrubým spôsobom porušil všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce práva k nehnuteľnostiam, alebo zamestnancovi, ktorý úmyselne porušil všeobecne záväzné právne predpisy.

(5) Podrobnosti o spôsobe, organizácii, ako aj o priebehu skúšky upraví skúšobný poriadok, ktorý vydá predseda úradu.“.

 1. § 35 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Pred doručením verejnej listiny alebo inej listiny na zápis záznamom podľa odsekov 1 a 2 možno podať oznámenie v elektronickej podobe tlačiva, ktoré sa zverejní na internetovej stránke úradu. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušnú správu katastra.“.

 1. V § 36a sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10f sa vypúšťa.

 1. § 37 znie:

㤠37

Správa katastra oznámi zaslaním listu vlastníctva tým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že vykonala zápis do katastra záznamom, a to do 15 dní odo dňa zápisu práva do katastra.“.

 1. V § 42 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, druhu pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov tak sa uvádza i podiel vyjadrený zlomkom k celku.“.

 1. V § 42 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.“.

 1. § 42 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak zmluva obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti po podaní návrhu na vklad, vykoná sa jej oprava doložkou pod skončeným textom, ak s tým účastníci súhlasia. V doložke sa uvedie nesprávnosť, správne znenie s vyznačením dátumu vykonania opravy, podpisy účastníkov zmluvy, ako aj podpis konajúceho zamestnanca a odtlačok okrúhlej pečiatky.

(6) Ak verejná listina alebo iná listina obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, alebo ak neobsahuje náležitosti podľa odsekov 1 až 3, správa katastra ju vráti vyhotoviteľovi alebo tomu, kto podal návrh na záznam, a určí lehotu na vykonanie opravy.“.

 1. V § 44 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo právoplatným rozhodnutím, ktorým sa nevyhovuje protestu prokurátora“.

 1. § 45 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa vypúšťa.

 1. V § 46 ods. 4 sa slová „cene rozostavanej stavby“ nahrádzajú slovami „stupni rozostavanosti“.

 1. V § 46 odsek 7 znie:

„(7) Pri zápise údajov o práve k novej stavbe uvedenej v § 6 ods. 1 písm. c) v druhom a štvrtom bode sa ako vlastník zapíše osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí,16) ak sa nepreukáže niečo iné.“.

 1. § 46 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Pri výmaze údajov o stavbe, ktorá zanikla, sa predkladá rozhodnutie o zrušení súpisného čísla. Pri výmaze údajov o stavbe, ktorej nebolo pridelené súpisné číslo, sa predkladá právoplatné rozhodnutie o odstránení stavby.“.

 1. § 47 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.

 1. V § 57 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v spolupráci s obcami“.

 1. § 58 vrátane nadpisu znie:

㤠58

Zmena hranice katastrálneho územia

(1) Za zmenu hranice katastrálneho územia sa považuje zmena hranice katastrálneho územia, ktorá nie je totožná s hranicou obce, a to

a) zlúčenie dvoch alebo viacerých katastrálnych území, ktoré sú súčasťou jednej obce,

b) rozdelenie doterajšieho katastrálneho územia na dve alebo viac katastrálnych území v tej istej obci,

c) oddelenie časti jedného katastrálneho územia a jeho pričlenenie do iného katastrálneho územia v tej istej obci.

(2) O zmene hranice katastrálneho územia, ktorá je súčasne hranicou obce, rozhodne správa katastra v súlade so zmenou hranice obce.

(3) Na vykonanie zmeny podľa odseku 1 písm. a) a b) je potrebný súhlas úradu.

(4) O zmene hranice katastrálneho územia rozhodne správa katastra v katastrálnom konaní z vlastného podnetu alebo na návrh dotknutej obce alebo na návrh dotknutej časti obce.

(5) Navrhovateľ pripojí k návrhu

a) popis doterajšieho priebehu hranice katastrálneho územia zo súboru popisných informácií, ktorého prílohou je náčrt doterajšieho priebehu hranice katastrálneho územia,

b) popis navrhovaného priebehu hranice katastrálneho územia, ktorého prílohou je náčrt navrhovaného priebehu hranice katastrálneho územia,

c) kópiu katastrálnej mapy, kópiu mapy určeného operátu a výkaz výmer dotknutých pozemkov, ak sa nevykonalo meranie,

d) geometrický plán, ak bolo potrebné vykonať meranie,

e) celkový výkaz výmery katastrálnych území pred zmenou a po zmene,

f) zoznam dotknutých parciel s uvedením názvov katastrálnych území a čísel listov vlastníctva,

g) stanovisko dotknutej obce,

h) stanovisko dotknutých častí obce,

i) súhlas úradu, ak je potrebný.

(6) Na základe návrhu vyhlási správa katastra začatie katastrálneho konania o zmenu hranice katastrálneho územia.

(7) Na konanie o zmene hranice katastrálneho územia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.7)

(8) Správa katastra zasiela rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia

a) obci,

b) vyššiemu územnému celku,

c) obvodnému úradu,

d) okresnému súdu,

e) orgánu štatistiky,

f) úradu.

(9) Správa katastra oznámi rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia v obci verejnou vyhláškou.“.

 1. § 63 a 64 vrátane nadpisov znejú:

㤠63

Konanie o námietkach

(1) Po vyhotovení nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií novým mapovaním (ďalej len „obnovený katastrálny operát“) správa katastra zverejní obnovený katastrálny operát na nahliadnutie prostredníctvom obce s poučením o možnosti podať námietky. V súbore popisných informácií o fyzickej osobe sa zverejňujú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu. O možnosti nahliadnuť do obnoveného katastrálneho operátu obec písomne upovedomí vlastníkov, ktorí nie sú obyvateľmi obce.

(2) Vlastník alebo iná oprávnená osoba môže do 30 dní od zverejnenia obnoveného katastrálneho operátu podľa odseku 1 podať námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte. O námietkach rozhodne správa katastra do 60 dní odo dňa podania námietky.

(3) Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu sa konanie o námietkach neuskutočňuje.

§ 64

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu

(1) Správa katastra na základe oznámenia zhotoviteľa najviac 90 dní pred vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu nevykonáva zápisy vlastníckych a iných práv do katastra k pozemkom, ktoré sú predmetom konania o obnove katastrálneho operátu, okrem zápisu záložného práva a vecného bremena k týmto pozemkom.

(2) Správa katastra vyhlási platnosť obnoveného katastrálneho operátu vyhotoveného novým mapovaním, ak v lehote neboli podané námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte alebo ak sa o námietkach rozhodlo a rozhodnutie sa stalo právoplatným.

(3) Vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu sa doterajší katastrálny operát stáva neplatným a pre kataster sa začne používať obnovený katastrálny operát. Správa katastra vyznačí neplatnosť katastrálneho operátu vo všetkých jeho častiach.

(4) Správa katastra po vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu zapíše údaje obnoveného katastrálneho operátu do katastra. Následne správa katastra zapíše zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny, ktoré boli doručené v lehote podľa odseku 1.

(5) Platnosť obnoveného katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu sa nevyhlasuje.“.

 1. V § 67a ods. 1, 2 a 6 sa slová „právnická osoba zriadená úradom“ nahrádzajú slovami „správa katastra“.

 1. V § 67b sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

 1. V § 67b ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo na obnovu katastrálneho operátu alebo jeho časti skrátenou formou,“.

 1. V § 67b ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „prípadne skrátenou formou,“.

 1. V § 67d sa vypúšťa odsek 2.

 1. V § 68 ods. 5 sa za slovo „vlastníkom“ vkladá čiarka a slová „ich právnym predchodcom“.

 1. § 69 vrátane nadpisu znie:

㤠69

Poskytovanie údajov katastra

(1) Správa katastra vyhotoví na požiadanie výpis alebo kópiu zo súboru geodetických informácií, výpis alebo kópiu zo súboru popisných informácií, kópiu z pozemkových kníh ako aj identifikáciu parcely. Výpis alebo kópia, ako aj identifikácia parcely sú verejné listiny. Výpis alebo kópia z listu vlastníctva vydaná fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom, môže na jej žiadosť obsahovať okrem osobných údajov uvedených v § 68 ods. 2 aj jej rodné číslo.

(2) Údaje zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií môže poskytnúť na požiadanie aj právnická osoba zriadená úradom. Tieto údaje majú informatívny charakter.

(3) Vyhotovenie výpisu alebo kópie si môže vyžiadať každý od ktorejkoľvek správy katastra.

(4) Správa katastra nevyhotoví výpis alebo kópiu z listu vlastníctva k nehnuteľnosti, na ktorej je vyznačená plomba podľa § 44 ods. 1.

(5) Katastrálny operát je verejne prístupný aj prostredníctvom prístupového miesta v internetovej sieti, ktorým je katastrálny portál. Údaje poskytované prostredníctvom katastrálneho portálu sú bezplatne prístupné a majú informatívny charakter. (6) Údaje podľa odseku 1 možno poskytnúť aj elektronicky podľa osobitného predpisu,21b) ak má správa katastra požadované údaje v elektronickej forme.

(7) Výpis alebo kópia obsahujú údaje platné v deň ich vydania.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) § 7 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 1. V § 70 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

 1. Za § 79h sa vkladá § 79i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠79i

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009

Na zmluvy o prevode nehnuteľností uzavreté do 31. augusta 2009 sa vzťahujú ustanovenia zákona v znení účinnom do 31. augusta 2009.“.

 1. § 80 odsek 1 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie: „i) vedení, postupe, spôsobe a uskutočňovaní elektronickej formy katastra nehnuteľností a povinností z nich vyplývajúcich.“.