Návrh novely zákona o notároch a katastrálneho zákona

Sponzorované odkazy:

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Navrhovateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR

Doručené: 30.3.2009

Číslo, parlametná tlač: 1013

História: Podateľňa 30.3.2009, Návrh predsedu NRSR na prerokovanie z 31.3.2009 na termín 10.4.2009, V prvom čítaní 15.4.2009 bol postúpený do druhého čítania a pridelený Ústavnoprávnemu výboru NRSR

Aktuálny stav: nadobudne právoplatnosť 1.9.2009

(Od 1.9.2009 platí týmto zákonom novelizovaný katastrálny zákon)

Návrhom by sa mal meniť zákon o notárskom poriadku , živnostenský zákon (autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností), katastrálny zákon a zákon o správnych poplatkoch (zmeny poplatkov súvisiacich s katastrom a iné).

Z návrhu som si dovolil vytiahnuť dve, pre kataster podstatné veci (prvý odsek z návrhu zákona o advokácií a druhý odsek z návrhu katastrálneho zákona):

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, správa katastra posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky pre povolenie vkladu.

Návrh zákona

V návrhu je tých zmien v katastrálnom zákon podstatne viac, v prípade záujmu si návrh môžete prečítať. Kompletný návrh je pre väčšiu prehľadnosť rozdelený na štyri časti podľa novelizovaných zákonov:

Dôvodová správa

Na záver dôvodová správa, rovnako pre väčšiu prehľadnosť rozdelená

Odkazy a zdroj:

Tlačová správa Notárskej komory SR

Do katastra cez notára – rozhovor s viceprezidentom Notárskej komory Karolom Kovácsom pre denník SME

stránka NRSR – Zákony ->Systém sledovania legislatívneho procesu -> hľadať podľa čísla tlače 1013