Návrh novely zákona o notároch a katastrálneho zákona

Sponzorované odkazy:

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z. a zákona č. 521/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 1. § 2 znie:

㤠2

(1) Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona.

(2) Notári svojím postavením a svojou činnosťou dbajú o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom.

(3) Notársky úrad predstavuje súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej osobe na výkon notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný.“.

 1. V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, notár môže ako svoju osobitnú činnosť vykonávať funkciu mediátora1a) a funkciu rozhodcu1b).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z.“.

 1. § 4 znie:

㤠4

(1) Notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa § 3 ods. 2 (ďalej len „notárska činnosť“) môže vykonávať len notár.

(2) Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi.

(3) Pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa1c).

(4) Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) § 128 ods. 1 Trestného zákona.“.

 1. § 5 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie: „d) poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.“.

 1. V § 11 odsek 4 znie:

„(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu.2b)

 1. V poznámke pod čiarou k odkazu 2c sa citácia „Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

 1. V § 16 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak notár mimo svojej kancelárie vykonáva úkon, na ktorom sa okrem žiadateľa zúčastňuje aj iný účastník, notár je o svojej prítomnosti povinný zrozumiteľne informovať účastníkov najneskôr pri začatí vykonávania úkonu notárskej činnosti; to neplatí, ak žiadateľ alebo iná osoba zrozumiteľne informovala účastníkov o prítomnosti notára najneskôr pri začatí vykonávania úkonu notárskej činnosti.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

 1. § 36 znie:

㤠36

(1) Notár je povinný postupovať pri notárskej činnosti s odbornou starostlivosťou. Notár je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom, alebo ak vykonanie úkonu osobitný zákon zveril inému orgánu verejnej moci2e). Na požiadanie vydá notár žiadateľovi písomné potvrdenie o dôvodoch odmietnutia úkonu.

(2) Notár môže odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak žiadateľ nezloží primeraný preddavok na odmenu notára a na náhradu jeho hotových výdavkov.

(3) Notár môže odmietnuť vyhotoviť notársku zápisnicu, ak mu účastník zmluvy alebo jeho zástupca odmietne poskytnúť súčinnosť potrebnú na vyhotovenie notárskej zápisnice.

(4) Ak ide o notársku zápisnicu o odplatnom právnom úkone, notár upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky dohodnuté v zmluve a v zápisnici uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Notár je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2e znie:

„2e) Napríklad § 11 ods. 1 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 2 a § 6 až 35 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

 1. V § 39 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 1 písm. a) až d)“.

 1. V § 40 odsek 3 znie:

„(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, notár sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho objektívne možno požadovať.“.

 1. § 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Notár sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že poškodená osoba vedela o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.“.

 1. § 47 znie:

㤠47

Notárska zápisnica musí obsahovať

a) miesto, deň, mesiac a rok spísania notárskej zápisnice,

b) meno, priezvisko a sídlo notára,

c) meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko účastníkov, ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a tlmočníkov,

d) vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony,

e) údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov, najmä druh a číslo platného preukazu totožnosti účastníka,

f) ak je účastníkom právnická osoba, údaj o tom, ako bola preukázaná jej existencia a oprávnenie v jej mene konať,

g ) obsah právneho úkonu,

h) údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená,

i) podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a tlmočníkov; ak podpisuje notársku zápisnicu za právnickú osobu ako účastníka fyzická osoba oprávnená v jej mene konať, pripojí iba svoj podpis,

j) odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.“.

 1. V § 48 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak notár vyhotovuje notársku zápisnicu a napriek postupu podľa odseku 1 nemá istotu o totožnosti účastníkov úkonu, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa notárovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a vyhotovenie notárskej zápisnice neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti účastníkov.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

 1. V § 58 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak ide o legalizáciu na listine o prevode nehnuteľnosti a pritom notár nevyhotovuje o tomto prevode notársku zápisnicu, listinu, ktorej sa týkala legalizácia, uloží notár do notárskeho centrálneho registra listín. Na postup pri zisťovaní totožnosti a na jeho zodpovednosť sa vzťahuje § 48 ods. 2 rovnako.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

 1. V § 58 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „najmä druh a číslo platného dokladu totožnosti účastníka“.

 1. V § 73k ods. 1 sa za slovo „obsahuje“ vkladajú slová „súdne listiny, ak tak ustanovuje osobitný zákon,“.

 1. § 92 znie:

㤠92

Návrh na začatie disciplinárneho konania môže podať minister, predseda krajského súdu a prezident komory (ďalej len „navrhovateľ) do jedného roka odo dňa, kedy sa dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do troch rokov odo dňa, kedy k nemu došlo. Notár si môže v disciplinárnom konaní zvoliť obhajcu.“.

 1. V § 93 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Rozhodnutie o disciplinárnom opatrení odošle disciplinárna komisia v lehote 30 dní odo dňa vydania rozhodnutia.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

 1. V § 95 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Notár je povinný informovať osobu, ktorej poskytuje právnu službu o jeho odmene ešte pred začatím úkonu právnej služby, inak mu odmena nepatrí. To neplatí, ak je potrebné úkon právnej služby vykonať bezodkladne.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

 1. Za § 100b sa vkladá § 100c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠100c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009

Na notárske zápisnice vyhotovené do 31. augusta 2009 sa vzťahujú ustanovenia zákona v znení účinnom do 31. augusta 2009.“.